Folosim cookies pentru a va oferi o experienta personalizata. Click aici pentru mai multe informatii despre cookies si modul lor de folosire.

Contract Holiday Office

CONTRACT
de comercializare a pachetelor de servicii de călătorie
Nr. ##BOOKING_REF## din data de ##DATE##

 

Azi, [●] Părțile

HOLIDAY OFFICE S.R.L, cu sediul social in Str. Intrarea Fabulistului,  nr. 10, sectorul  1, Bucuresti,  avand atribut fiscal RO10307518, numar de ordine in registrul comertului J40/2320/1998, licenta nr. 144/19.11.2018,  telefon: 021 5275050 – 58, fax: 0215275059 conturi nr. RO04RNCB0073049959310006 EUR, RO42RNCB0073049959310001 RON;  cat si RO47RNCB0073049959310008 USD - deschise la BANCA COMERCIALA ROMANA – sector 2; si conturile RO95RZBR0000060017397282 RON, RO84RZBR0000060017397286 EUR , RO08RZBR0000060017397296 USD deschise la Raiffesen Bank – Sucursala Grigore Alexandrescu 4A, reprezentata prin Vladu Mircea Gheorghe, avand functia de Director general, denumita in continuare „Agenție organizatoare” sau „Agenție”

prin Agenția Intermediară [●] S.R.L cu sediul [●], având cod de înregistrare fiscală [●], număr de ordine in registrul comerțului [●], licența nr. [●], telefon [●], fax [●], cont IBAN [●], reprezentată prin [●], in calitate de [●]

și
Călător / reprezentantul călătorului: domnul / doamna ##CLIENT_NAME##, domiciliat / domiciliată în ##CLIENT_ADDRESS##, telefon ##CLIENT_TEL##, CNP ##CLIENT_CNP##, posesor / posesoare al/a buletinului/cărţii de identitate seria/nr. ##CLIENT_ID##, eliberat/eliberată de [●] la data de [●], au convenit la încheierea prezentului contract.

 1. OBIECTUL CONTRACTULUI
  • Obiectul contractului îl constituie vânzarea de către Agenţia de turism organizatoare (Mandant) prin intermediul Agentiei de turism intermediară (Mandatar) a pachetului de servicii de călătorie înscris în voucher, bilet de odihnă, tratament, bilet de excursie, alt înscris anexat prezentului contract și incasarea prețului aferent pachetului vândut.
  • Acceptarea de către Agenția de turism organizatoare a cerințelor speciale ale călătorului, după caz, evidențiate în Anexa x
 2. DATA ÎNCHEIERII CONTRACTULUI
  • Contractul se încheie, după caz, în oricare din următoarele situaţii:
   • la data semnării lui de către călător sau la data acceptării condiţiilor contractuale de servicii de călătorie, inclusiv în cazul celor achiziţionate la distanţă prin mijloace electronice;
   • în momentul în care călătorul primeşte confirmarea scrisă a rezervării de la Agenția de turism intermediară, în cel mult 60 de zile calendaristice de la data întocmirii bonului de comandă. Agenţia de turism intermediară informează călătorul prin orice mijloace convenite în scris cu acesta (telefon, mail, fax etc.) dacă rezervarea pe care a solicitat-o s-a confirmat. Pentru procesarea unei rezervări de servicii, Agenţia de turism organizatoare va solicita un avans de până la 80% din preţul pachetului sau plata integrală a contravalorii pachetului, în funcţie de data la care călătorul solicită serviciile.
    • În cazul în care conţinutul bonului de comandă nu diferă de conţinutul confirmării călătoriei turistice şi confirmarea s-a efectuat în termenul de 60 de zile calendaristice de la data semnării bonului de comandă, călătorul care decide să renunţe la pachetul de servicii de călătorie datorează Agenţiei de turism organizatoare penalizări conform Anexei 1
    • În cazul în care conţinutul bonului de comandă diferă de conţinutul confirmării călătoriei turistice primite în scris de la Agenţia de turism intermediară sau dacă această confirmare s-a făcut peste termenul de 60 de zile calendaristice de la data semnării bonului de comandă, călătorul poate considera că pachetul de servicii nu a fost rezervat şi are dreptul la rambursarea tuturor sumelor deja plătite;
   • în momentul eliberării documentelor de călătorie (voucher, bilet de odihnă şi/sau tratament, bilet de excursie etc.), inclusiv în format electronic, în cazul în care pachetele de servicii de călătorie fac parte din oferta standard a Agenţiei de turism organizatoare sau există deja confirmarea de rezervare din partea altor prestatori.
  • În cazul în care prezentul contract este pus integral la dispoziţia călătorului sub formă de catalog, pliant, alte înscrisuri, site-ul Agenţiei de turism organizatoare sau alte mijloace de comunicare electronică (e-mail, fax etc.), obligaţia de informare a călătorului este considerată îndeplinită prin comunicarea acestor informari prevazute în Anexa 1, 2, 3, 4 odată cu oricare dintre documentele de călătorie sau documentele fiscale furnizate de Agenția de turism intermediară.
 • PREŢUL CONTRACTULUI ŞI MODALITĂŢI DE PLATĂ
  • Preţul contractului este de ##CLIENT_TOTAL_GROSS## ##BOOKING_CURRENCY## şi se compune din costul net al serviciilor turistice efective.
  • Modalităţi de plată:
   • Pachete sejururi – charter / Oferta standard
 1. 30% din prețul pachetului de servicii în termen de 3 zile de la data rezervării;
 2. 70% din prețul pachetului de servicii cu 30 de zile înainte de plecare.
  • Pachete sejururi – charter / Oferte tip Early Booking
 3. 20% din prețul pachetului de servicii în termen de 3 zile de la data rezervării;
 4. 20% din prețul pachetului de servicii la expirarea Early Booking-ului/ofertei speciale;
 5. 60% din prețul pachetului de servicii cu 21 de zile înainte de plecare.
  • Circuite turistice / Oferta standard
 6. 40% din prețul pachetului de servicii în termen de 3 zile de la data rezervării;
 7. 60% din prețul pachetului de servicii cu 30 de zile înainte de plecare.

 

 • Circuite turistice ce includ croaziere / croaziere de grup / Oferta standard
 1. 40% din prețul pachetului de servicii în termen de 3 zile de la data rezervării;
 2. 60% din prețul pachetului de servicii cu 60 de zile înainte de plecare.

                                                          

 • Oferte Speciale (City Break, circuite, croaziere de grup, rezervări individuale), Paște, Revelion
 1. 50% din prețul pachetului de servicii în termen de 3 zile de la data rezervării;
 2. 50% din prețul pachetului de servicii cu 30 de zile înainte de plecare, exceptie fac circuitele

cu croazieră unde plata finală se face cu 60 de zile înainte de plecare.

 • Plata serviciilor de călătorie externe aferente contractului se poate efectua într-o singură monedă, în valuta specificată în contract sau pe factură.
 • Agenția de turism organizatoare nu răspunde față de călător și nici față de Agenția de turism intermediară dacă, călătorul nu achită integral contravaloarea serviciilor de călătorie până la data scadenței indicată la art. 3.2.2., 3.2.3, precum și în cazul în care Agenția de turism intermediară nu a depus sau nu a transferat în contul bancar al Agenției de turism organizatoare, contravaloarea integrală a serviciilor de călătorie până la aceeași dată.
 • Pentru plățile efectuate cu întârziere, călătorul va datora penalități în cuantum de 0,2% aplicate la valoarea sumelor scadente datorate Agenției Organizatoare.
 1. MODIFICAREA CONTRACTULUI PRIVIND PACHETUL DE SERVICII DE CĂLĂTORIE ÎNAINTE DE ÎNCEPEREA EXECUTĂRII PACHETULUI
  • Călătorul poate transfera contractul privind pachetul de servicii de călătorie unei persoane care îndeplineşte toate condiţiile aplicabile contractului respectiv, după ce notifică agenţia de turism organizatoare cu cel putin 7 zile înainte de începerea executării pachetului, pe un suport durabil.
  • Pachetul nu va putea fi transferat altei persoane atunci cand:
 • Hotelul care pentru rezervări tip early booking, nu permite schimbarea numelui;
 • Pachetele cu transport aerian și/sau maritim, în care compania de transport aeriană și/sau maritimă nu permite modificarea rezervarilor pe numele calatorului;
 • Ori de cate ori prestatorii de servicii turistice nu permit modificarea identității călătorului.
  • Persoana care transferă contractul privind pachetul de servicii de călătorie şi persoana căreia îi este transferat contractul răspund în solidar pentru achitarea soldului şi a tuturor comisioanelor, tarifelor şi altor costuri suplimentare generate de acest transfer.
  • Agenţia de turism organizatoare informează persoana care transferă contractul cu privire la costurile efective ale transferului. Aceste costuri sunt rezonabile şi nu depăşesc costurile suportate efectiv de agenţia de turism organizatoare ca urmare a transferului contractului privind pachetul de servicii de călătorie.
  • Agenția de turism organizatoare își rezervă în mod explicit dreptul ca după încheierea contractului privind pachetul de servicii de călătorie, să poată mări preţurile numai ca o consecinţă directă a schimbărilor legate de cel puţin unul dintre următoarele aspecte:
 1. a) majorarea preţului transportului de pasageri ca rezultat al majorării costului carburanţilor sau al altor surse de energie;
 2. b) majorarea nivelului taxelor sau al comisioanelor aplicabile serviciilor de călătorie incluse în contract, impuse de părţi terţe care nu sunt direct implicate în executarea pachetului, inclusiv taxele turistice, taxele de aterizare sau comisioanele de îmbarcare sau debarcare în porturi şi aeroporturi;
 3. c) majorarea cursului de schimb valutar relevant pentru pachetul respectiv.
 • Atunci cand creşterea preţului prevăzută în precedent depăşeşte 8 % din preţul total al pachetului, se aplică art. 4.10 – art. 4.14 din contract.
 • Indiferent de valoarea sa, o creştere de preţ este posibilă numai dacă Agenţia de turism organizatoare, prin Agenția de turism Intermediară, trimite călătorului o notificare clară şi inteligibilă privind această creştere, însoţită de o justificare a creşterii respective şi de un calcul, pe un suport durabil, cu cel puţin 20 de zile înainte de începerea executării pachetului.
 • Corelativ, prin contract se recunoaște dreptul călătorului la reducerea preţului care corespunde unei scăderi a costurilor în situațiile prevăzute la art. 4.5, lit. a)-c), care are loc după încheierea contractului şi înainte de începerea executării pachetului.
 • În cazul unei reduceri de preţ, agenţia de turism organizatoare are dreptul să deducă cheltuielile administrative efective din rambursarea datorată călătorului.
 • Înainte de începerea executării pachetului, Agenţia de turism organizatoare își rezervă în mod special dreptul de a modifica în mod unilateral alte clauze ale contractului privind pachetul de servicii de călătorie decât cele legate de preţ cu îndeplinirea cumulativă a următoarele condiţii:
 1. a) modificarea este nesemnificativă;
 2. b) Agenţia de turism organizatoare, prin Agenția de turism intermediară, îl informează pe călător cu privire la modificare într-un mod clar, inteligibil şi bine evidenţiat, pe un suport durabil.
 • În cazul în care, înainte de începerea executării pachetului, agenţia de turism organizatoare, în oricare din următoarele cazuri:
 • este constrânsă să modifice semnificativ oricare dintre principalele caracteristici ale serviciilor de călătorie prevăzute,
 • sau nu poate îndeplini cerinţele speciale reprezentând conținutul contractului privind pachetul de servicii de călătorie solicitate de călătorul
 • sau propune să mărească preţul pachetului cu mai mult de 8%,

călătorul are posibilitatea ca, într-un termen de 7 zile calendaristice de la comunicare, să accepte modificarea propusă sau să înceteze contractul fără a plăti vreo penalitate de încetare.

 • În cazul în care încetează contractul privind pachetul de servicii de călătorie, călătorul poate accepta un alt pachet, atunci când acesta este oferit de agenţia de turism organizatoare prin agenția de turism intermediară, de o calitate echivalentă.
 • Agenţia de turism organizatoare informează călătorul într-un mod clar, inteligibil şi bine evidenţiat, pe un suport durabil, cu privire la:
 1. modificările propuse şi, după caz, impactul acestora asupra preţului pachetului;
 2. un termen de 7 zile calendaristice de la primirea informării în care călătorul trebuie să informeze agenţia de turism organizatoare cu privire la decizia sa;
 3. consecinţele lipsei reacţiei călătorului în termenul prevăzut, cu respectarea prevederile legale în vigoare;
 4. după caz, pachetul de substituţie oferit şi preţul acestuia.
  • În cazul în care modificările aduse contractului privind pachetul de servicii de călătorie au drept consecinţă scăderea calităţii sau a costului pachetului, călătorul are dreptul la o reducere corespunzătoare a preţului.
  • În cazul în care contractul privind pachetul de servicii de călătorie este încetat şi călătorul nu acceptă un alt pachet, agenţia de turism organizatoare rambursează toate plăţile efectuate de către sau pe seama călătorului, nu mai târziu de 14 zile lucrătoare de la data încetării contractului.

 

 1. ÎNCETAREA CONTRACTULUI PRIVIND PACHETUL DE SERVICII DE CĂLĂTORIE ŞI DREPTUL DE RETRAGERE ÎNAINTE DE ÎNCEPEREA EXECUTĂRII PACHETULUI.
  • Călătorul poate înceta contractul privind pachetul de servicii de călătorie în orice moment înainte de începerea executării pachetului. În cazul în care călătorul încetează contractul privind pachetul de servicii de călătorie, acesta poate fi obligat să plătească agenţiei de turism organizatoare o penalitate de încetare în cuantumul prevazut la Anexa 1 .
  • În absenţa unor penalităţi de încetare standardizate, valoarea penalităţii de încetare corespunde preţului pachetului, din care se scad economiile de costuri şi veniturile generate de executarea alternativă a serviciilor de călătorie.
  • Prin excepţie, de la art. 5.1, călătorul are dreptul să înceteze contractul privind pachetul de servicii de călătorie înainte de începerea executării pachetului, fără a plăti vreo penalitate de încetare în cazuri de forță majoră care se produc la locul de destinaţie sau în vecinătatea imediată a acestuia şi care afectează în mod semnificativ executarea pachetului sau care afectează semnificativ transportul pasagerilor la destinaţie.
  • În cazul încetării contractului privind pachetul de servicii de călătorie, în condiţiile art. 5.3, călătorul are dreptul la o rambursare completă a oricărei plăţi efectuate pentru pachet, dar nu are dreptul la vreo despăgubire suplimentară.
  • Agenţia de turism organizatoare poate înceta contractul privind pachetul de servicii de călătorie şi poate oferi călătorului rambursarea completă a tuturor plăţilor efectuate pentru pachet, dar nu este răspunzătoare pentru plata unor despăgubiri suplimentare, în unul dintre următoarele cazuri:
 1. a) numărul de persoane înscrise pentru participarea la pachetul respectiv este mai mic decât numărul minim stabilit în contract, iar agenţia de turism organizatoare îl înştiinţează pe călător cu privire la încetarea contractului în termen de stabilit în contract, dar nu mai târziu de:

(i) 20 de zile înainte de începerea executării pachetului, în cazul călătoriilor care durează mai mult de şase zile;

(ii) şapte zile înainte de începerea executării pachetului, în cazul călătoriilor care durează între două şi şase zile;

(iii) 48 de ore înainte de începerea executării pachetului, în cazul călătoriilor care durează mai puţin de două zile;

 1. b) agenţia de turism organizatoare nu poate executa contractul din cauza unor circumstanţe inevitabile şi extraordinare şi înştiinţează călătorul cu privire la încetarea contractului, fără întârziere şi înainte de începerea executării pachetului.
 • Agenţia de turism organizatoare efectuează orice rambursare necesară în temeiul art. 5.3, 5.4 și 5.5 sau, după caz, conform art. 5.1, rambursează orice plăţi efectuate de către sau pe seama călătorului pentru pachetul respectiv, din care va scadea penalitatea de încetare corespunzătoare. Aceste restituiri sau rambursări se efectuează către călător nu mai târziu de 14 zile lucratoare de la încetarea contractului privind pachetul de servicii de călătorie.
 1. RĂSPUNDEREA AGENȚIEI ORGANIZATOARE PENTRU EXECUTAREA PACHETULUI DE CĂLĂTORIE
  • Agenția de turism organizatoare se obligă să furnizeze călătorului, prin agenția de turism intermediară:
 • informații standard pentru contractele privind pachete de servicii de călătorie atunci când este posibilă utilizarea de hyperlinkuri, prevăzute în Anexa 2 la contract sau
 • informații standard pentru contractele privind pachete de servicii de călătorie în alte situații decât cele care fac obiectul Anexei 2, prevăzute în Anexa 3 la contract.
 • informații precontractuale prevazute în Anexa 4
  • Agenția de turism organizatoare este răspunzătoare pentru executarea corespunzătoare a tuturor serviciilor de călătorie incluse în contract.
  • În cazul în care unul din serviciile de călătorie nu se execută în conformitate cu contractul privind pachetul de servicii de călătorie, agenţia de turism organizatoare remediază neconformitatea, cu excepţia unuia din următoarele cazuri:
 1. a) neconformitatea nu poate fi remediată;
 2. b) remedierea implică cheltuieli disproporţionate, ţinând cont de anvergura neconformităţii şi de valoarea serviciilor de călătorie afectate, iar în caz contrar va aplica reducerea corespunzătoare a prețului pentru neconformitate, făcând aplicarea corespunzătoare a dispozițiilor prevăzute la Cap. VIII - reducerea preturilor.
 • Agenţia de turism organizatoare acordă asistenţă adecvată fără întârzieri nejustificate călătorului aflat în dificultate, în special prin:
 1. furnizarea de informaţii corespunzătoare privind serviciile de sănătate, autorităţile locale şi asistenţa consulară;
 2. efectuarea comunicărilor la distanţă şi sprijinirea călătorului în găsirea unor servicii de călătorie alternative, urmând ca în cazul în care călătorul este cel care a provocat situaţia de dificultate în mod intenţionat sau din propria neglijenţă, să perceapă un comision în cuantum rezonabil. Comisionul nu va depăşi în niciun caz costurile efective suportate de agenţia de turism organizatoare pentru asigurarea asistenței.
  • Cu suficient timp înainte de începerea executării pachetului, agenţia de turism organizatoare, prin intermediul Agenței de turism intermediare, pune la dispoziţia călătorului toate chitanţele, bonurile şi biletele necesare, informaţii privind ora programată a plecării şi, după caz, termenul-limită pentru înregistrare, precum şi orele programate ale opririlor intermediare, ale legăturilor de transport şi ale sosirii.
  • Atunci când o parte semnificativă din serviciile de călătorie nu poate fi executată astfel cum s-a convenit în contractul privind pachetul de servicii de călătorie, agenţia de turism organizatoare oferă, fără costuri suplimentare pentru călător, servicii alternative corespunzătoare pentru continuarea derulării pachetului, pe cât posibil echivalente cu cele specificate în contract, inclusiv în cazul în care întoarcerea călătorului la locul de plecare nu este asigurată astfel cum s-a convenit.
  • În cazul în care serviciile alternative propuse au drept consecinţă un pachet de o calitate mai scăzută decât cea specificată în contractul privind pachetul de servicii de călătorie, agenţia de turism organizatoare acordă călătorului o reducere adecvată a preţului.
  • Călătorul poate respinge serviciile alternative propuse confonform art. 6.7. doar în cazul în care acestea nu sunt comparabile cu ceea ce s-a convenit în contractul privind pachetul de servicii de călătorie sau reducerea de preţ acordată este inadecvată.
  • În cazul în care neconformitatea afectează în mod substanţial executarea pachetului, iar agenţia de turism organizatoare a omis să o remedieze într-un termen rezonabil, călătorul poate înceta contractul privind pachetul de servicii de călătorie fără să fie obligat la plata unei penalităţi de încetare.
  • Dacă este imposibil să se furnizeze servicii alternative sau călătorul respinge serviciile alternative propuse, călătorul are dreptul, după caz, la reducerea preţului, fără a înceta contractul de servicii privind pachetul de călătorie.
  • Dacă pachetul include transportul de pasageri, agenţia de turism organizatoare asigură de asemenea, în cazurile prevăzute la art. 6.8 şi 6.9, repatrierea călătorului cu transport echivalent, fără întârzieri nejustificate şi fără costuri suplimentare pentru călător.
  • În măsura în care este imposibil să se asigure întoarcerea călătorului astfel cum s-a convenit în contractul privind pachetul de servicii de călătorie din cauza unor circumstanţe inevitabile şi extraordinare, agenţia de turism organizatoare suportă costul cazării necesare, pe cât posibil de categorie echivalentă, pentru o perioadă care nu depăşeşte trei nopţi pe călător.
  • Limitarea costurilor prevăzută la art. 6.12 nu se aplică persoanelor cu mobilitate redusă, astfel cum sunt definite la art. 2 lit. (a) din Regulamentul (CE) nr. 1.107/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 5 iulie 2006 privind drepturile persoanelor cu handicap şi ale persoanelor cu mobilitate redusă pe durata călătoriei pe calea aerului, şi însoţitorilor acestora.
  • Limitarea costurilor prevăzută la art. 6.12 nu se aplică femeilor însărcinate şi minorilor neînsoţiţi şi nici persoanelor care au nevoie de asistenţă medicală specială, cu condiţia ca agenţia de turism organizatoare să fi fost informată cu privire la nevoile speciale ale acestora cu cel puţin 48 de ore înainte de începerea executării pachetului.
  • Agenţia de turism organizatoare nu va invoca circumstanţe inevitabile şi extraordinare pentru a limita răspunderea în temeiul art. 6.12, dacă furnizorul de transport în cauză nu poate invoca astfel de circumstanţe în temeiul legislaţiei Uniunii Europene.
  • Agenţia de turism organizatoare se obligă să furnizeze călătorului prin intermediul Agentiei de turism intermediara un bon de comandă, numai în situaţia solicitării unor pachete de servicii de călătorie care nu fac parte din oferta proprie / standard a Agentiei de turism organizatoare şi care necesită confirmarea rezervării din partea altor prestatori. În cazul solicitării unor pachete de servicii de călătorie care se regăsesc în oferta proprie a Agenției de turism organizatoare sau în cazul în care există deja confirmare asupra rezervării din partea altor prestatori, Agenţia de turism organizatoare prin Agentia de turism intermediară poate furniza călătorului un bon de comandă, dacă consideră necesar.
  • În cazul achiziţionării unui pachet de servicii de călătorie având în componenţă şi asigurarea transportului pe cale aeriană, transportatorul aerian, fără a cere acordul Agenţiei organizatoare, are dreptul de a modifica orele de zbor. Prin urmare, Agenţia organizatoare nu este răspunzătoare pentru decolarea / aterizarea avioanelor la o altă oră decât cea înscrisă în programul turistic. Pentru aceste întârzieri, compania aeriană este obligată să asiste calatorii conform Regulamentului (CE) nr. 261/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 februarie 2004 de stabilire a unor norme comune în materie de compensare şi de asistenţă a pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare şi anulării sau întârzierii prelungite a zborurilor şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 295/91, implementat prin Hotărârea Guvernului nr. 1912/2006. Orice problemă privind operarea zborului şi acţiunile adiacente acestuia intră în competenţa şi responsabilitatea transportatorului, biletul de avion reprezentând contractul între pasager şi transportator. În cazul acestor pachete de servicii turistice, ziua de plecare şi ziua de sosire nu sunt considerate zile turistice, acestea fiind destinate transportului.
  • În situaţia achiziționării unui produs de tip croazieră, linia de croazieră poate modifica, din motive ce ţin de siguranţa navigării, numărul cabinei şi locaţia acesteia pe punţi (o punte inferioară, una superioară, mai spre pupa sau spre prova etc.), doar cu o cabină de aceeaşi categorie ca cea rezervată iniţial  sau o categorie superioara, caz în care turistul nu va fi despăgubit în niciun mod având în vedere că este vorba de acelaşi tip de cabină, sau unul superior fata de cel rezervat.
  • Agenţia de turism organizatoare nu se poate face responsabila de situatii in care apar nemultumiri ca urmare a sesizarii unor eventuale discordante dintre clasificarea oficiala a anumitor servicii turistice ( hoteluri, transport, restaurante etc ) și calitatea acestora. Clasificarea unităților de cazare din anumite țări vizitate, așa cum este prezentată în ofertă, este cea oficial acordată de ministerele de resort din țările respective și poate să nu corespundă întotdeauna cu clasificarea unităților de cazare din România. În anumite situații, cînd serviciile de cazare nu sunt oficial clasificate pe stele ( exemplu în Grecia, Insulele Maurițius, Japonia etc ) s-a procedat la clasificarea acestora prin echivalență. Astfel, cat. D = 1 stea, cat. C ( cat. Turist ) = 2 stele, cat. B ( cat. Standard / Superior ) = 3 stele, cat. A ( First class ) = 4 stele, cat. Deluxe = 5 stele sau, daca acest lucru nu este relevant, s-a procedat la clasificarea acestora în funcție de facilități. De asemenea, clasificarea unităților de cazare poate să difere de la o țară la alta sau chiar în interiorul aceleiași țări, unele hoteluri putând avea anumite facilități pe care altele nu le au. În general, hotelurile din stațiuni beneficiază de mai multe facilități decât hotelurile din orașe, aceasta nu este însă o regulă. Facilitățile minime pentru un hotel de 3 stele nu includ neapărat dotarea camerelor cu aer condiționat, televizor, frigider / mini bar, unele din aceste facilități putând să lipsească. În cazul vilelor, apartamentelor, studiourilor, în general a serviciilor de cazare ‘self catering’ ( regim de autogospodărire ), facilitățile acestora diferă față de hoteluri ( dotarea camerelor nu include de regulă săpun, prosoape, hârtie igienică). Anumite programe turistice includ și cazări pe ferry-boat. Cabinele de ferry-boat au de regulă pături suprapuse și nu au întotdeauna în dotare grup sanitar propriu, acesta fiind comun pentru mai multe cabine. Camerele se preiau de regula la ora 14.00 și se eliberează la ora 12.00. Turiștii au obligația la eliberarea camerelor să verifice și să achite notele de plată pentru serviciile consumate ( mini-bar etc ).
  • În  majoritatea statelor și mai ales în țăile arabe sau asiatice, bacșișurile reprezintă o importantă sursa de venit pentru multe categorii de oameni (șoferi, hamali, ghizi etc ). Acestea se plătesc la fața locului, acolo unde nu sunt incluse in prețul programului turistic, sau odată cu achitarea întregului pachet de servicii, direct la agenție.
  • Mesele, acolo unde sunt precizate, se asigură în restaurante clasificate conform unităților de cazare din care fac parte iar în cazul meselor servite în alte restaurante decât cele care aparțin de unitățile de cazare, acestea sunt clasificate conform normelor locale. Cinele festive ( de Crăciun, Revelion, Paște etc. ) se desfasoară conform tradițiilor din țările respective, acestea putând să nu corespundă din punct de vedere al imaginii, cantității sau calității cu cele din România. Fiecare țară are cutume și percepții diferite asupra acestor evenimente care pot sa nu corespundă întotdeauna cu așteptările turiștilor străini. În general, prețurile care se percep pentru cinele festive nu reflectă exclusiv contravaloarea meselor respective, ci sunt prețuri conjuncturale care acoperă și așa numita ‘taxă pe eveniment’. Micul dejun diferă, de asemenea, de țară la  alta, acesta putând fi gen bufet, continental, american, englezesc etc. De regulă, italienii și francezii nu pun accent deosebit pe micul dejun, cu toate acestea Agenția de turism organizatoare face eforturi de a contracta acele hoteluri care oferă și micul dejun consistent, gen bufet. Aceasta nu este însă o regulă. În respectul față de regulile internaționale, este interzis a se scoate mâncare / băutura din restaurante sau a se aduce mâncare / bautura în restaurante pentru consum. De asemenea este interzisa tinuta sumara (pantaloni scurti, costum de baie, slapi etc) in timpul cinelor servite in restaruante;
  • Transportul se asigură cu autocare și companii aeriene licențiate. În cazul transportului cu autocarul, se fac opriri regulat la intervale de 2,5 – 3 ore, pentru necesități, servirea mesei etc. Toaletele din autocare nu se folosesc iar fumatul în autocare este interzis.
  • Excursiile opționale se referă la acele excursii care nu sunt incluse în costul pachetului turistic, acestea putând fi cumpărate sau nu de către turiști. Înscrierea și plata excursiilor opționale, în cazul organizării acestora de către Agenția organizatoare, se va face în țară, înainte de plecare iar în cazul excursiilor organizate de terți sau parteneri locali, acestea pot fi comandate și plățite și la fața locului, direct reprezentanților locali. Excursiile opționale menționate în program se organizează sub condiția întrunirii numărului minim de participanți.
  • Pe durata circuitelor, tururile de oraș se fac pietonal sau cu mijloacele de transport locale, daca în program nu este precizat altfel. Datorită restricțiilor de circulație din marile orașe, autocarele nu au voie să intre în incinta sau în apropierea anumitor obiective turistice.
  • Agentia organizatoare folosește insotitori autorizați în circuitele pe care le organizează. Conform legilor internaționale, doar ghizii locali au dreptul să ofere servicii în interiorul muzeelor, monumentelor, așezămintelor de cult etc. Astfel, insotitorii români vor oferi explicații turiștilor doar în interiorul mijloacelor de transport (autocare, microbuze) iar ghidajul cu ghizi autorizați locali, acolo unde sunt prevăzuți în program, se va face impreuna cu insotitorul roman care va efectua traducerea. Vizitarea muzeelor, datorită intereselor și gusturilor diferite ale turiștilor, se face individual, cu stabilirea în prealabil de către insotitorul de grup, a locului și orei de întâlnire cu grupul. Anumite obiective turistice incluse în program pot să-și modifice orarul de vizitare fără înștiințare prealabilă, în acest sens, agenția nu poate fi facută răspunzătoare.
  • Pe durata circuitelor, sosirea la cazare se face de regulă seara, putând apărea întârzieri datorită condițiilor de trafic, vreme, etc. Orele de sosire la cazare variază de la o zi la alta, în funcție de programul turistic. Agenția nu se face răspunzătoare pentru nerespectarea sau întârzierea programului turistic din cauza condițiilor de trafic ( ambuteiaje, închiderea sau schimbarea anumitor sectoare de drum etc ), a vremii, a vămilor sau a indisciplinei turiștilor.
  • Agenția nu se poate face răspunzătoare pentru nerespectarea programului turistic din vina turiștilor ( întârzieri la program, atitudini ofensatoare sau ostile față de ghid sau conducătorii auto etc ).
  • Agenția nu se poate face răspunzătoare pentru nerespectarea programului turistic din vina turiștilor ( întârzieri la program, atitudini ofensatoare sau ostile față de ghid sau conducătorii auto etc ).

Ocuparea locurilor în autocar, în cazul circuitelor, se face în funcție de data înscrierii. Ordinea inscrieri este confirmata de către agenție la data încheierii contractului turistic. Alocarea locurilor în cazul transportului cu avionul, se face doar la birourile de check in.

 • Agenția nu are obligația alocării unui anumit tip de camere la hotelurile pentru care s-a facut rezervarea, decât dacă acest lucru s-a precizat în contractul turistic, altfel camerele se alocă la recepția hotelului. Oferta generală a agenției (pe pachetele de circuite) este bazată de regulă pe camere standard, dacă nu este altfel precizat, multe hoteluri percepând taxe suplimentare pentru alocarea preferențială a anumitor tipuri de camere.
 • Pentru a evita cât mai mult riscul anulării anumitor excursii datorită neîntrunirii numărului minim de participanți, unele programe au fost construite juxtapus, cumulându-se unul sau două programe cu traseu identic, pe aceleași date de plecare. În astfel de cazuri, turiștii vor fi înștiințați că în anumite situații ghidul român nu ii va însoți în anumite zile în care este prevăzut program liber sau pe anumite transferuri la plecare sau la întoarcere ( de ex. ghidul va aștepta grupul la destinație ).
 • Agenţia organizatoare are obligaţia să furnizeze în scris călătorului sau prin orice mijloace de comunicare electronice convenite în scris cu călătorul (e-mail, fax, sms etc.), cu 5 zile, dar nu mai puţin de 3 zile, înainte de data plecării, următoarele informaţii:
  • orarele, locurile escalelor şi legăturile, precum şi, după caz, locul ce urmează să fie ocupat de călător în fiecare dintre mijloacele de transport incluse;
  • denumirea, sediul/adresa, numerele de telefon şi de fax, adresele de e-mail ale reprezentanţei locale a organizatorului şi/sau a Agentiei intermediare ori, în lipsa acestora, un număr de apel de urgenţă care să îi permită contactarea Agenției organizatoare şi/sau a Agenției intermediare;
  • pentru călătoriile minorilor neînsoţiţi de părinţi, informaţii care să permită părinţilor stabilirea unui contact direct cu copilul sau cu responsabilul de la locul cazării copilului;
  • obligaţiile călătorului prevăzute la art. 5, 7.5, 7.10 și 7.11;
  • Agenţia este obligată să acorde prompt asistenţă călătorului aflat în dificultate, în cazul situaţiilor de forţă majoră sau al unui eveniment pe care nici agenţia de turism, nici furnizorul sau prestatorul de servicii, cu tot efortul depus, nu îl puteau prevedea sau evita.

 

 • DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE CĂLĂTORULUI
  • Călătorul este obligat să achite prețul pachetului turistic în condițiile asumate prin prezentul contract.
  • Călătorul va respecta întocmai drepturile și obligațiile ce-i revin astfel cum sunt agreate prin prezentul contract.
  • În cazul sejururilor de odihnă şi/sau de tratament cu locul de desfăşurare în România, călătorul are obligaţia să respecte următorul program de acordare a serviciilor: cazarea se face, de regulă, la ora 18.00 a zilei de intrare şi se termină, de regulă, la ora 12.00 a zilei de ieşire înscrise pe documentele de călătorie (voucher, bilet de odihnă şi/sau tratament, bilet de excursie etc.). Eventualele costuri suplimentare generate de neeliberarea spaţiilor de cazare până cel târziu la orele specificate mai sus vor fi suportate în mod exclusiv de călător.
  • În cazul în care călătorul alege să se mute la un alt hotel decât cel contractat iniţial şi achitat, responsabilitatea financiară a renunţării îi aparţine. Agenţia orgaizatoare va rezolva cerinţele călătorului în limita posibilităţilor, eventualele diferenţe de preţ urmând a fi suportate de către călător. Atunci când călătorul solicită nemotivat schimbarea hotelului, structurii camerelor sau a oricărora dintre servicii, aceasta echivalează cu rezilierea/renunțarea/denunţarea unilaterală a contractului, cu aplicarea penalităţilor prevăzute in Anexa 1  şi încheierea unui nou contract.
  • Călătorul este obligat să achite la recepţia unităţii hoteliere taxa de staţiune, taxa de salubritate, precum şi alte taxe locale, fără a putea pretinde despăgubiri sau returnarea sumelor de la Agenţia organizatoare, în cazul în care aceste taxe nu au fost incluse în prețul pachetului de călătorie contractat.
  • Călătorul este obligat să prezinte la recepţia unităţii hoteliere actele sale de identitate, precum şi documentul de călătorie eliberat de Agenţia organizatoare (voucher, bilet de odihnă şi/sau de tratament etc.), în vederea acordării serviciilor de călătorie. În cazul în care călătorul beneficiază de bilete de odihnă şi tratament, este obligat să prezinte la recepţia unităţii hoteliere bilet de trimitere de la medicul de familie şi dovada plăţii contribuţiilor pentru asigurări sociale, la zi.
  • Răspunderea privind pierderea, furtul, deteriorarea bagajelor, a obiectelor personale sau a actelor de călătorie este în sarcina turiștilor. Pe durata transportului, bagajele turiștilor sunt asigurate de către firma trasportatoare. În cazul pierderii bagajelor sau a furtului din bagaje pe durata transportului cu avionul, turistul își va adresa plângerea direct companiei aeriene.
  • Pentru călătorii care optează la înscriere pentru partaj în cameră cu o altă persoană iar până la data plecării în excursie nu se găsește partaj disponibil, agenția nu are obligația să asigure cazare în regim de single. Călătorul are obligația să achite suplimentul de single conform ofertei.
  • Pentru programele care presupun obținerea vizei înainte de plecare, călătorii au obligația să trimită toate documentele solicitate agenției în termenul prevăzut de aceasta pentru a evita orice risc de a nu se obține viza datorită timpului scurt până la plecare. În cazul în care obținerea vizei este condiționată de prezența fizică a călătorilor pentru interviu, aceștia au obligația de a se prezenta la data și ora la care s-a făcut programarea. Refuzul autorităților consulare de a acorda viză, din orice motiv care nu poate fi inputat agenției organizatoare si exonerează agenția de la orice răspundere. Călătorilor cărora li s-a refuzat acordarea vizei li se va returna întreaga sumă achitată în avans, mai puțin anumite costuri percepute de parteneri locali / companii aeriene pentru anularea excursiei, costurile variind în funcție de data anulării serviciilor.
  • Călătorul ia la cunoştinţă că serviciile pe care le achiziţionează fără ca acestea să facă parte din contractul cu Agenţia organizatoare  sunt în stricta responsabilitate a prestatorului local, fiind guvernate de legislaţia ţării de destinaţie, iar Agenția organizatoare nu are nicio responsabilitate asupra prestaţiilor în cauză.
  • Dacă pentru efectuarea călătoriei este necesară îndeplinirea de către călător a unor formalităţi suplimentare (de exemplu, călătoria împreună cu minori,  în care numele călătorului este schimbat ca urmare a căsătoriei/desfacerii ei etc.), acesta are obligaţia de a îndeplini toate cerinţele legale. Pentru o informare optimă, Agenţia organizatoare recomandă şi consultarea site-ului Poliţiei de Frontieră. În cazul în care călătorul nu îşi respectă obligaţia de a se informa cu privire la formalităţile suplimentare necesare în vederea efectuării călătoriei care nu sunt în sarcina Agenţiei (de exemplu, în cazul călătoriei cu minori, prezentarea unei împuterniciri din partea părintelui sau reprezentantului legal ce nu îl însoţeşte sau orice alte documente suplimentare - enumerarea fiind exemplificativă), Agenţia Organizatoare este exonerată de orice răspundere în cazul imposibilităţii efectuării călătoriei.
  • În cazul în care o singură persoană angajează servicii pentru un număr mai mare de călători, condiţiile contractuale se extind în mod automat asupra întregului grup pentru care au fost achitate serviciile.
  • Călătorul este obligat să folosească mijloacele de transport, camera de hotel şi bunurile din dotarea acesteia ca un bun proprietar şi potrivit destinației lor. Agenţia organizatoare nu va răspunde în niciun fel de eventualele pagube produse sau vătămări suferite de călător ca urmare a nerespectării acestui alineat.
  • Călătorul are obligaţia să respecte locul, data şi ora plecării atât la dus, cât şi la întors, precum şi locurile, datele şi orele stabilite pe parcursul programului turistic contractat. Toate cheltuielile şi daunele produse ca urmare a nerespectării de către călător a prevederilor privind locurile de întâlnire şi orarele vor fi suportate excusiv de către acesta. Agenţia organizatoare recomandă călătorului contactarea Agenției intermediare cu 24 de ore înainte de plecare pentru reconfirmarea detaliilor de îmbarcare (orar de zbor, loc de îmbarcare etc.).
  • În cazul în care călătorul care a intrat pe teritoriul statului în care se realizează pachetul de servicii de călătorie refuză să se mai întoarcă în România şi autorităţile din ţara respectivă fac cheltuieli de orice natură cu acesta, călătorul are obligaţia de a suporta toate aceste cheltuieli, Agenția Organizatoare fiind exonerată de orice răspundere care ar putea fi generată în aces caz.

 

VIII     REDUCEREA PREȚULUI ȘI DESPĂGUBIRI

  • În cazul în care călătorul renunţă la pachetul de servicii de călătorie care face obiectul prezentului contract sau din motive neimputabile Agenției de turism organizatoare eșuează călătoria, călătorul datorează despăgubiri /penalizari, astfel cum sunt menționate în Anexa 1 la Contract.
  • În cazul în care călătorul care a contractat un pachet de servicii de călătorie cu Agenţia şi a achitat un avans, iar în termenul contractual nu a achitat și tranșele de preț ulterioare, contractul se consideră reziliat de drept, iar Agenţia are dreptul de a anula rezervările efectuate în beneficiul călătorului și de a deduce din prețul parțial sau total achitat de călător contravaloarea despăgubirilor/penalităților prevăzute in Anexa 1 .
  • În cazul în care valoarea despăgubirilor este mai mare decât avansul încasat de la călător, acesta din urma este obligată să achite diferența în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea facturii aferente despăgubirii datorate.
  • Pentru biletele de odihnă şi/sau de tratament cumpărate prin organizaţii sindicale, Agenţia va face restituiri numai în baza cererilor de renunţare contrasemnate şi ştampilate de reprezentantul organizaţiei sindicale.
  • În cazul în care o ambasadă refuză să acorde viza de intrare pentru efectuarea pachetului de servicii, călătorului i se vor reţine toate costurile datorate de Agenţie prestatorilor direcţi, precum şi cheltuielile administrative și de operare proprii acesteia. La cererea, călătorului îi poate fi remisă o notă de calcul.
  • Agenția nu este ținută răspunzătoare in cazul in care paguba este cauzată de producerea unor evenimente acoperite de polita de asigurare medicală sau de asigurare de călătorie tip storno care au fost sau puteau fi încheiate de călător înainte de plecarea în călătorie.
  • Toate sumele datorate cu titlu de despăgubire/penalitate se vor reţine de către Agenţia organizatoare din avansul sau preţul total al pachetului de servicii de călătorie achitat de călător. În cazul în care valoarea despăgubirilor este mai mare decât avansul încasat de la călător, acesta din urma este obligată să achite diferența în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea facturii aferente despăgubirii datorate.
  • Călătorul beneficiază de o reducere corespunzătoare a preţului pentru orice perioadă în care a existat o neconformitate, cu excepţia cazului în care agenţia de turism organizatoare dovedeşte că neconformitatea este imputabilă călătorului.
  • Călătorul are dreptul să primească despăgubiri adecvate din partea agenţiei de turism organizatoare pentru orice daune pe care le suferă ca urmare a unei neconformităţi. Despăgubirea se acordă după constatarea certă a neconformității și evaluarea acesteia, dar nu mai mult de 5% din prețul pachetului turistic.
  • Călătorul nu are dreptul la despăgubiri pentru daune în cazul în care agenţia de turism organizatoare dovedeşte că neconformitatea apare într-una din următoarele situaţii:
 1. a) este imputabilă călătorului;
 2. b) este imputabilă unei părţi terţe care nu are legătură cu furnizarea serviciilor de călătorie incluse în contractul privind pachetul de servicii de călătorie şi este imprevizibilă sau inevitabilă;
 3. c) este cauzată de circumstanţe inevitabile şi extraordinare echivalente cazurilor de forță majoră.
 • În măsura în care convenţiile internaţionale cu caracter obligatoriu pentru Uniunea Europeană limitează valoarea despăgubirii sau condiţiile în care este plătită despăgubirea de către furnizorul unui serviciu de călătorie care face parte dintr-un pachet, aceleaşi limitări sunt aplicabile şi pentru agenţia de turism organizatoare.
 • Drepturile la despăgubiri sau la reducerea preţului în temeiul contract nu aduc atingere drepturilor călătorilor în temeiul Regulamentului (CE) nr. 261/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 februarie 2004 de stabilire a unor norme comune în materie de compensare şi de asistenţă a pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare şi anulării sau întârzierii prelungite a zborurilor şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 295/91, al Regulamentului (CE) nr. 1.371/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind drepturile şi obligaţiile călătorilor din transportul feroviar, al Regulamentului (CE) nr. 392/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 aprilie 2009 privind răspunderea în caz de accident a transportatorilor de persoane pe mare, al Regulamentului (UE) nr. 1.177/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 24 noiembrie 2010 plivind drepturile pasagerilor care călătoresc pe mare şi pe căi navigabile interioare şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 şi al Regulamentului (UE) nr. 181/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 februarie 2011 privind drepturile pasagerilor care călătoresc cu autobuzul şi autocarul şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 şi în temeiul convenţiilor internaţionale.
 • Despăgubirile sau reducerile preţului acordate în temeiul prezentului contract şi despăgubirile sau reducerile de preţ acordate în temeiul regulamentelor şi convenţiilor internaţionale prevăzute la art. 8.13 de mai sus se deduc unele din altele pentru a evita supracompensarea.

IX        RECLAMAŢII

  • În cazul în care călătorul va sesiza o neconformitate a serviciilor de călătorie primite, fără întârzieri nejustificate acesta va putea întocmi o sesizare în scris, exprimată clar şi explicit, ce se va transmite fără întârzieri nejustificate atât Agenţiei Organizatoare prin Agenția Intermediară, cât şi prestatorului de servicii turistice (conducerii hotelului, restaurantului, reprezentanţilor locali ai Agentiei).

   

            Datele de contact ale Agenţiei Organizatoare :

            Telefon: 0040215275050.

            Fax: -

             E-mail: office@holidayoffice.ro

 

           

            Datele de contact ale Agenției Intermediare

            Telefon ...0765 919 629.................

            Fax.............................

            Email.....office@mikaholidaytravel.ro......................

 • Atât Agenţia organizatoare, cât şi prestatorul de servicii turistice vor acţiona imediat pentru soluţionarea sesizării. În cazul în care sesizarea nu este soluţionată sau este soluţionată parţial, călătorul va depune la sediul Agenţiei Intermediare o reclamaţie în scris, în termen de maximum 3 zile calendaristice de la încheierea călătoriei, Agenţia Organizatoare urmând ca, în termen de 30 de zile calendaristice, să comunice călătorului măsurile luate, după caz.

X         ASIGURĂRI

  • Călătorul este asigurat pentru rambursarea cheltuielilor de repatriere şi/sau a sumelor achitate de acesta, în cazul insolvenței sau falimentului Agenţiei, la GERMAN ROMANIAN ASSURANCE SA cu sediul în Bucuresti, Emil Garleanu, Nr. 11, Bl. A8, Sc. 2, Ap. 49 Poliţa de asigurare Seria IF-i nr. 3231, valabilă până la data de 11.2022 este afişată pe pagina web a agenţiei de turism  www.holidayoffice.ro
  • Societatea de asigurare organizează în cel mai scurt timp posibil de la notificarea primită de la călător, dar nu mai mult de 12 ore, prin intermediul unui operator specializat, repatrierea călătorilor şi suportă cheltuielile de repatriere sau oferă servicii alternative corespunzătoare pentru continuarea derulării pachetului sunt echivalente sau de mai bună calitate decât cele specificate în contract; în cazul schimbării cazării, prin servicii alternative corespunzătoare se înţelege oferirea cazării într-o unitate cât mai apropiată faţă de cea iniţială în privinţa condiţiilor de confort, în funcţie de disponibilitate.
  • În cazul în care călătorul suportă din fonduri proprii cheltuielile de repatriere, societatea de asigurare are obligaţia de a deconta costul repatrierii astfel cum este definit în prezentele proceduri.
  • Călătorul poate notifica societatea de asigurare în vederea demarării procedurii de repatriere prin orice mijloc de comunicare, stabilit prin contractul de comercializare a pachetelor de servicii.
  • Poliţa de asigurare constă în garantarea de către societatea de asigurare a riscului de neplată de către agenţia de turism organizatoare a sumelor achitate de călător, cauzată de neexecutarea integrală sau parţială a contractelor de comercializare a pachetului de servicii de călătorie încheiate între părți, în cazul insolvenţei Agenţiei de turism organizatoare, şi, după caz, acoperirea costului repatrierii/repatrierea în situaţia în care Călătorul se află în imposibilitatea întoarcerii la locul de plecare sau la locul stabilit de părţi şi în contractul de comercializare a pachetelor de servicii de călătorie este inclus transportul de pasageri.
  • Societatea de asigurare acceptă să garanteze călătorului, beneficiar al poliţei de asigurare, în cazul insolvenţei Agenţiei de turism organizatoare, plata sumelor achitate de acesta, precum şi repatrierea sau rambursarea costului repatrierii, după caz.
  • Agenţia de turism organizatoare furnizează călătorului informații astfel cum sunt prevazute în Anexele 1 privind poliţa de asigurare care atestă dreptul acestuia faţă de societatea de asigurare.
  • În cazul prevăzut de art. 10.3. Societatea de asigurare acordă despăgubirea călătorului conform prezentei proceduri:
  • În cazul în care călătoria nu a început, valoarea despăgubirii este egală cu valoarea sumelor achitate efectiv de călători în baza contractelor privind pachetele de servicii de călătorie, în măsura în care serviciile relevante nu sunt furnizate ca urmare a insolvenţei agenţiei de turism organizatoare.
  • În cazul în care în contractul privind pachetele de servicii de călătorie este inclus transportul de pasageri şi Călătorul se află în imposibilitatea întoarcerii la locul de plecare, datorită insolvenţei Agenţiei de turism organizatoare, despăgubirea este egală cu contravaloarea serviciilor de călătorie neprestate călătorului şi achitate de acesta în baza contractului de comercializare a pachetului de servicii de călătorie, la care se adaugă costul repatrierii.
  • În cazul în care călătorul a beneficiat de repatriere în condiţiile art. 10.2:
 1. a) în cazul nerespectării de către Agenţia de turism organizatoare a obligaţiilor contractuale, călătorul nu mai beneficiază de nicio altă despăgubire de la emitentul instrumentului de garantare;
 2. b) în cazul insolvenţei agenţiei de turism organizatoare, călătorul beneficiază de rambursarea contravalorii serviciilor de călătorie neprestate călătorului şi achitate de acesta în baza contractului de comercializare a pachetului de servicii de călătorie, fără a se scădea cheltuielile cu repatrierea efectuate de emitentul instrumentului de garantare.
 • În cazul în care Călătorul acceptă oferta de servicii alternative corespunzătoare pentru continuarea derulării pachetului, propusă de către emitentul instrumentului de garantare pentru continuarea derulării pachetului de călătorie, acesta nu beneficiază de nicio despăgubire suplimentară.
 • Răspunderea emitentului instrumentului de garantare, încetează în una dintre următoarele situaţii, indiferent care dintre acestea intervine mai întâi:
 1. finalizarea derulării pachetului de servicii de călătorie, executat conform contractului respectiv;
 2. încetarea contractului de comercializare a pachetului de servicii de călătorie în condiţiile legii;
 3. rambursarea tuturor sumelor cuvenite călătorilor de către agenţia de turism organizatoare sau de către un terţ, iar în cazul rambursării parţiale, răspunderea emitentului instrumentului de garantare se diminuează în mod corespunzător;
 4. plata despăgubirii datorate de către emitentul instrumentului de garantare.
  • Pentru serviciile de călătorie care nu au fost efectuate, în măsura în care serviciile relevante nu sunt furnizate ca urmare a insolvenţei agenţiei de turism organizatoare, rambursările se acordă fără întârzieri nejustificate potrivit condiţiilor contractuale, la solicitarea călătorului.
  • În cazul în care agenţia de turism organizatoare aflată în stare de insolvenţă nu efectuează repatrierea călătorului, călătorul anunţă imediat emitentul instrumentului de garantare.
  • În cazul în care călătorul solicită de la agenţia de turism organizatoare rambursarea sumelor achitate şi/sau a costului repatrierii, acesta transmite documentele justificative, în copie, către agenţia de turism organizatoare, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire; călătorul are obligaţia să păstreze documentele justificative, în original.
  • Călătorul poate solicita agenţiei de turism organizatoare, aflate în stare de insolvenţă, rambursarea sumelor achitate şi/sau a costului repatrierii astfel:
 5. în situaţia în care data încheierii executării pachetului neexecutat/executat parţial este anterioară datei declarării insolvenţei, în termen de maximum 30 de zile de la data declarării insolvenţei;
 6. în situaţia în care data încheierii executării pachetului este ulterioară datei declarării insolvenţei, în termen de 15 zile lucrătoare de la data încheierii pachetului.
  • În situaţia în care se dispune radierea persoanei juridice titulare a licenţei de turism ca urmare a falimentului, călătorul va transmite solicitarea de rambursare a sumelor plătite direct emitentului instrumentului de garantare în termen de 15 zile lucrătoare de la data radierii.
  • Călătorul poate solicita agenţiei de turism organizatoare rambursarea costului repatrierii, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în termen de 15 zile lucrătoare de la data repatrierii.
  • Călătorul notifică în scris emitentul instrumentului de garantare al cărui beneficiar este, în legătură cu solicitarea adresată agenţiei de turism organizatoare privind rambursarea sumelor achitate de călător şi/sau a costului repatrierii, în termen de 5 zile lucrătoare de la data transmiterii solicitării.
  • În termen de 15 zile lucrătoare de la data confirmării de primire a notificării călătorul transmite emitentului instrumentului de garantare, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, cererea de despăgubire însoţită de documentele justificative care cuprind cel puţin următoarele:
 7. contractul de comercializare a pachetului de servicii de călătorie;
 8. confirmările de primire;
 9. copiile de pe documentele de plată achitate, cum ar fi chitanţe, ordine de plată, fără ca enumerarea să fie exhaustivă, în cazul cererilor de rambursare a sumelor achitate de călător;
 10. copiile de pe documentele de transport şi cazare, după caz, în cazul cererilor de rambursare a costului repatrierii.
  • Despăgubirea va fi plătită în termen de 30 de zile lucrătoare de la data primirii de către emitentul instrumentului de garantare a documentelor justificative de la călător.
  • În cazul în care, după plata despăgubirii, agenţia de turism organizatoare plăteşte sumele datorate călătorului, călătorul restituie emitentului instrumentului de garantare despăgubirea primită, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data primirii de la agenţia de turism organizatoare a sumelor achitate de acesta şi/sau a costului repatrierii, după caz.
 11. DOCUMENTELE CONTRACTULUI SE CONSTITUIE CA ANEXĂ LA ACESTA ŞI SUNT URMĂTOARELE:
  • voucherul, biletul de odihnă / tratament, biletul de excursie, bonul de comandă, după caz;
  • programul turistic, în cazul acţiunilor turistice;
  • cataloage / pliante / oferte / alte înscrisuri / etc. ale Agenţiei puse la dispoziţia călătorului, în format tipărit sau pe suport electronic.
 • FORŢA MAJORĂ
  • Forta majora este orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil si inevitabil, care nu poate fi prevazut la data incheierii contractului.
  • Exceptand cele prevazute in acest contract, niciuna din parti nu va fi tinuta răspunzatoare în niciun fel pentru orice pierdere, prejudiciu, întârziere sau neefectuare a unei obligații din acest contract, rezultate dintr-un eveniment de forta majora.
  • In acest contract sunt considerate evenimente de forta majora: pierderea avionului într-un accident sau altă calamitate, sechestrarea sau deturnarea avionului, închiderea aeroportului, epidemii sau restricții de carantină, incendii, explozii, razboi, blocada, insurectie, stare de urgenta sau necesitate declarate, revolte, calamitati naturale (cutremure, inundatii, alunecari de teren, eruptii vulcanice, etc), intrarea in incapacitate de plata a tarii de destinatie a turistilor, avand drept consecinte neonorarea sau onorarea necorespunzatoare a serviciilor contractate, enumerarea nefiind limitativa.
  • Forta majora este orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil si inevitabil, care nu poate fi prevazut la data incheierii contractului.
  • Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.
  • Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si in mod complet, producerea acesteia si de a lua orice masuri care ii stau la dispozitie, in vederea limitarii consecintelor.
  • Indiferent de prevederile anterioare, daca intarzierea datorata fortei majore depaseste 30 de zile de la data inceperii evenimentelor sau intamplarilor considerate evenimente de forta majora, fiecare parte va fi indreptatita sa rezilieze acest contract sau acea parte a contractului care nu a putut fi dusa la indeplinire, pe baza unei notificari scrise adresate celeilalte parti, fara alte formalitati. In acest caz, ambele parti vor cadea de acord asupra regularizarilor financiare corespunzatoare, astfel incat sa se stinga obligatiile ivite inainte de aparitia fortei majore.
 • DISPOZIŢII FINALE

   12.1.  Prezentul contract a fost încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

   12.2. Comercializarea pachetelor de servicii de călătorie se va face în conformitate cu prevederile prezentului contract şi cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 2/2018.

   12.3. Toate unităţile de cazare, precum şi mijloacele de transport sunt clasificate de către organismele abilitate ale ţărilor de destinaţie, conform procedurilor interne şi normativelor locale, acolo unde acestea există, care diferă de la o ţară la alta şi de la un tip de destinaţie la altul.

   12.4. Turistul declară că Agenţia de turism l-a informat complet cu privire la condiţiile de comercializare a pachetelor de servicii de călătorie în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2018. Prin semnarea acestui contract sau prin acceptarea pachetelor de servicii turistice, inclusiv în cazul celor achiziţionate la distanţă prin mijloace electronice, turistul îşi exprimă acordul şi luarea la cunoştinţă cu privire la condiţiile generale de comercializare a pachetelor de servicii turistice, în conformitate cu oferta agenţiei de turism.

   12.5. Litigiile apărute între părţi se rezolvă pe cale amiabilă, în caz contrar părţile înţeleg să se adreseze instanţelor de judecată competente.

   12.6. Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Prezentul contract a fost incheiat in trei exemplare originale Agentiei organizatoare, Agentiei Intermediare si calatorului revenindu-i cate un exemplar in original, fiind semnat de parti azi...................

 

Următoarele anexe fac parte din prezentul contract:

Anexa 1 – despăgubiri/penalizări datorate de călător pentru rezilierea/ modificarea contractului

Anexa 2 – Informatii precontractuale

Anexa 3 - Formular cu informaţii standard pentru contractele privind pachete de servicii de călătorie

atunci când este posibilă utilizarea de hyperlinkuri;

Anexa 4 - Formular cu informaţii standard pentru contractele privind pachete de servicii de călătorie

în alte situaţii decât cele care fac obiectul Anexei 3;

Anexa 5 - Formular cu informaţii standard în cazul în care agenţia de turism organizatoare transmite date unui alt comerciant în conformitate cu art. 3 pct. 12 lit. b) pct. (v) din Ordonanța 2/2018;

Anexa 6 – Informarea privind protectia datelor cu caracter personal.

 

BON DE COMANDA la contract nr. ##BOOKING_REF##/ ##DATE##

Nume Turisti: ##BOOKING_PAX##

##BOOKING_SUMMARY##
Regim Masa: ##FREE_TEXT Meal Basis##

Orar de zbor informativ:

 

##FLIGHT_SUMMARY##

Semnarea acestui document confirma corectitudinea celor inscrise mai sus si acordul Călătorului.

 

Agenţia organizatoare,

HOLIDAY OFFICE SRL
Administrator

VLADU COSMINA

 

Călător,

.......................................

 

 

 

Agenția Intermediară [●] S.R.L

Reprezentata legal de [●]

 

 

 

 

ANEXA 1

 

DESPĂGUBIRI/PENALIZĂRI DATORATE DE CĂLĂTOR

 

În cazul în care calatorul renunță la pachetul de servicii turistice, acesta va achita  penalizări după cum urmează:

Pachete sejururi – chartere / Oferta standard

 1. 40 € / persoană  dacă renunțarea se realizează începând cu data confirmării serviciilor, până cel târziu cu 60 zile calendaristice înainte de data începerii sejurului.
 2. 30% din prețul pachetului de servicii, dacă renunțarea se realizează în intervalul 59 - 30 zile calendaristice înainte de data plecării; 
 3. 60% din prețul pachetului de servicii, dacă renunțarea se realizează în intervalul 29 - 15 zile calendaristice înainte de data plecării; 
 4. 80% din prețul pachetului de servicii, dacă renunțarea se realizează în intervalul 14 - 8 zile calendaristice înainte de data plecării; 
 5. 100% din prețul pachetului de servicii, dacă renunțarea se realizează în intervalul de maxim 7 zile calendaristice înainte de data plecării sau prin neprezentarea la program. De asemenea aceeași penalitate se va aplica și după începerea programului, în situația în care clientul refuză la destinație serviciile contractate, fără o justificare reală.

Pachete sejururi – chartere / Oferta tip Early Booking, Paste, Craciun, Revelion, Programe speciale

 1. 20% din prețul pachetului de servicii, dacă renunțarea se realizează începând cu data expirarii early booking-ului (până cel târziu cu 60 de zile calendaristice înainte de data plecării);
 2. 40% din prețul pachetului de servicii, dacă renunțarea se realizează în intervalul 59 - 30 zile calendaristice înainte de data plecării;
 3. 80% din prețul pachetului de servicii, dacă renunțarea se realizează în intervalul 29 - 15 zile calendaristice înainte de data plecării;
 4. 100% din prețul pachetului de servicii, dacă renunțarea se realizează în intervalul de maxim 14 zile calendaristice înainte de data plecării sau prin neprezentarea la program. De asemenea aceeasi penalitate se va aplica si dupa inceperea programului, in situatia in care clientul refuza la destinatie serviciile contractate fara o justificare reala,

Pachete circuite sau croaziere de grup  / Oferta standard

 1. 10% din prețul pachetului de servicii, dacă renunțarea se realizează începând cu data confirmării serviciilor, până cel târziu cu 75 de zile înaintea plecării;
 2. 30% din prețul pachetului de servicii, dacă renunțarea se realizează în intervalul 74 - 30 zile calendaristice înainte de data plecării;
 3. 50% din prețul pachetului de servicii, dacă renunțarea se realizează în intervalul 59 - 30 zile calendaristice înainte de data plecării;
 4. 100% din prețul pachetului de servicii, dacă renunțarea se realizează în intervalul 29 - 0 zile calendaristice înainte de data plecării.

Pachete circuite sau croaziere de grup cu tarif  Oferta tip Early Booking, Paste, Craciun, Revelion, si Programe speciale

 1. 30% din prețul pachetului de servicii, dacă renunțarea se realizează începând cu data confirmării până cel târziu cu 60 zile calendaristice înainte de data plecării; 
 2. 50% din prețul pachetului de servicii, dacă renunțarea se realizează în intervalul 59 – 30 zile calendaristice înainte de data plecării;
 3. 100% din prețul pachetului de servicii, dacă renunțarea se realizeaza în intervalul 29 - 0 zile calendaristice înainte de data plecării sau prin neprezentarea la program. De asemenea aceeași penalitate se va aplica și după începerea programului, în situația în care clientul refuză la destinație serviciile contractate, fără o justificare reală.

Pentru clarificare, părțile convin în mod expres ca daunele pentru renunțare sunt datorate și în cazul în care călătorul nu ajunge la aeroport, dacă nu poate călători pentru că nu are actele în regulă sau dacă este întors de la granița de către poliția de frontiera.

 

 

ANEXA 2

 

INFORMAŢII PRECONTRACTUALE

(1) Următoarele, constituie informații precontractuale :

 1. a) principalele caracteristici ale serviciilor de călătorie:.............................

(i) destinaţia (destinaţiile) călătoriei, itinerariul şi perioadele sejurului, cu datele corespunzătoare şi, în cazul în care cazarea este inclusă, numărul de nopţi incluse:..........................................................

(ii)mijloacele de transport, caracteristicile şi categoriile acestora, locurile, datele şi orele de plecare şi de întoarcere, duratele şi locurile opririlor intermediare şi ale legăturilor de transport. În cazul în care nu este încă stabilită ora exactă, agenţia de turism organizatoare şi, după caz, agenţia de turism intermediară informează călătorul cu privire la ora aproximativă de plecare şi de întoarcere: ..................................................

(iii)locaţia, principalele caracteristici şi, după caz, categoria turistică a unităţilor de cazare conform normelor din ţara de destinaţie: ............................................................

(iv)serviciile de masă oferite: .....................................................................

(v)vizitele, excursiile sau alte servicii incluse în preţul total convenit al pachetului: ................................................................................................................................

(vi)dacă nu este clar din context, faptul că oricare dintre serviciile de călătorie vor fi furnizate călătorului ca parte a unui grup şi, în acest caz, în măsura posibilului, dimensiunea aproximativă a grupului: .......................................................................

(vii)dacă posibilitatea călătorului de a beneficia de alte servicii turistice depinde de comunicarea orală efectivă, limba în care vor fi furnizate serviciile respective: .......................................

(viii)situaţia în care călătoria sau vacanţa este adaptată în general pentru persoanele cu mobilitate redusă şi, la cererea călătorului, informaţii precise privind gradul de adecvare a călătoriei sau vacanţei, luând în considerare nevoile călătorului: ..........................................

b)denumirea comercială şi sediul social ale agenţiei de turism organizatoare .. ................................................. numerele de telefon ................................, adresele de e-mail ....................................................................;

 1. c) denumirea comercială a agenţiei de turism intermediara .....MIKA HOLIDAY TRAVEL SRL......................................................., precum şi numerele de telefon ......0765 919 629..............................................., adresele de e-mail ....office@mikaholidaytravel.ro.................................;
 2. c) preţul total al pachetului:

COMISIOANE şi TARIFE...................................

PENALITATI DE INCETARE, conform anexei 1

COSTURI SUPLIMENTARE .........................................

d)modalităţile de plată, inclusiv orice sumă sau procentaj din preţ care urmează să fie achitate sub formă de avans şi calendarul pentru achitarea soldului sau garanţiile financiare care urmează să fie achitate sau furnizate de călător...................................................................

e)numărul minim de persoane necesar pentru ca serviciile din pachet să poată fi executate şi termenul contractual  înainte de începerea executării pachetului până la care este posibilă încetarea contractului, dacă nu se întruneşte acest număr. ...................................................

f)informaţii generale despre cerinţele legate de paşaport şi vize, inclusiv termenele aproximative de obţinere a vizelor şi informaţii referitoare la formalităţile legate de sănătate în ţara de destinaţie.................................

g)informaţii privind posibilitatea călătorului de a înceta contractul oricând înainte de începerea executării pachetului, cu plata unei penalităţi de încetare corespunzătoare conform Anexei 1 ......................................................................................................;

h)informaţii privind asigurarea facultativă sau obligatorie care să acopere costurile încetării contractului de către călător sau costurile de asistenţă, inclusiv taxele de repatriere, în caz de accident, de boală sau de deces: GERMAN ROMANIAN ASSURANCE SA cu sediul în Bucuresti, Emil Garleanu, Nr. 11, Bl. A8, Sc. 2, Ap. 49 Poliţa de asigurare Seria IF-i nr. 3231valabilă până la data de  17.11.2022  este afişată pe pagina web a agenţiei de turism  www.holidayoffice.ro

 

(2)În cazul contractelor privind pachetele de servicii de călătorie încheiate prin telefon, agenţia de turism organizatoare şi, după caz, agenţia de turism intermediară furnizează călătorului informaţiile standard .

 (3)Informaţiile prevăzute la alin. (1)-(2) sunt furnizate într-un mod clar, inteligibil şi bine evidenţiat, pe suport durabil.

Data.........................................................

Am primit un exemplar impreuna cu anexele: 1, 3, 4, 5

ANEXA 3

Formular cu informaţii standard pentru contractele privind pachete de servicii de călătorie

atunci când este posibilă utilizarea de hyperlinkuri

 

 

Combinaţia de servicii de călătorie pusă la dispoziţia dumneavoastră este un pachet în înţelesul Ordonanţei Guvernului nr. 2/2018 privind pachetele de servicii de călătorie şi serviciile de călătorie asociate, precum şi pentru modificarea unor acte normative.

 

Prin urmare, veţi beneficia de toate drepturile UE care se aplică pachetelor. Societatea Holiday Office SRL în calitatea sa de Agentie de turism organizatoare și Societatea MIKA HOLIDAY TRAVEL.............................., în calitate de agenție intermediară vor fi pe deplin responsabile pentru executarea corespunzătoare a pachetului în ansamblu.

 

În plus, conform legislaţiei, ambele societăți deţin protecţie pentru a vă rambursa plăţile şi, în cazul în care transportul este inclus în pachet, pentru a asigura repatrierea dumneavoastră în cazul în care devine (devin) insolvenţă (insolvente). Poliţa de asigurare Seria IF-i nr. 3231 încheiată Holiday Office SRL cu GERMAN ROMANIAN ASSURANCE SA cu sediul în Bucuresti, Emil Garleanu, Nr. 11, Bl. A8, Sc. 2, Ap. 49 valabilă până la data de  17.11.2022, afişată pe pagina web a agenţiei de turism  www.holidayoffice.ro

 

Informaţii suplimentare referitoare la principalele drepturi  pot fi cunoscute din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2018, din care călătorul va primi următoarele informaţii:

Drepturi principale în temeiul Ordonanţei Guvernului nr. 2/2018

- Călătorii vor primi toate informaţiile esenţiale privind pachetul anterior încheierii contractului privind pachetul de servicii de călătorie.

- Există întotdeauna cel puţin un comerciant care răspunde pentru executarea corespunzătoare a tuturor serviciilor de călătorie incluse în contract.

- Călătorilor li se pune la dispoziţie un număr de telefon de urgenţă sau detaliile unui punct de contact unde pot lua legătura cu agenţia de turism organizatoare sau cu agentul de turism.

- Călătorii pot transfera, în limitele contractelor, pachetul unei alte persoane, în urma unei înştiinţări efectuate în mod rezonabil şi eventual a plăţii unor costuri suplimentare.

- Preţul pachetului poate fi mărit numai dacă cresc costurile specifice (de exemplu, preţurile carburanţilor) şi dacă acest lucru este prevăzut în mod expres în contract, şi în orice caz nu mai târziu de 20 de zile înainte de începerea executării pachetului, în cazul în care creşterea preţului este mai mare de 8% din preţul pachetului, călătorul poate înceta contractul. În cazul în care agenţia de turism organizatoare îşi rezervă dreptul de a creşte preţul, călătorul are dreptul la o reducere de preţ dacă apare o scădere a costurilor relevante.

- Călătorii pot înceta contractul fără plata unei penalităţi de încetare şi pot obţine rambursarea integrală a oricăror plăţi în cazul în care oricare dintre elementele esenţiale ale pachetului, altul decât preţul, s-a modificat în mod semnificativ. În cazul în care, înainte de începerea executării pachetului, comerciantul răspunzător de pachet anulează pachetul, călătorii au dreptul la rambursare şi, după caz, la o despăgubire.

- Călătorii pot înceta contractul fără plata unei penalităţi de încetare, înainte de începerea executării pachetului, în circumstanţe excepţionale, de exemplu în cazul unor probleme grave de securitate la destinaţie care sunt susceptibile de a afecta pachetul.

- În plus, călătorii au posibilitatea de a înceta contractul în orice moment înainte de începerea executării pachetului, în schimbul achitării unei penalităţi de încetare adecvată şi justificabilă.

- În cazul în care, după începerea executării pachetului, elemente importante ale pachetului nu pot fi executate astfel cum s-a convenit, vor trebui oferite călătorului servicii alternative corespunzătoare, fără a implica plata unor costuri suplimentare. Călătorii pot înceta contractul fără plata unei penalităţi de încetare, în cazul în care serviciile nu sunt executate în conformitate cu contractul şi acest fapt afectează în mod substanţial executarea pachetului, iar agenţia de turism organizatoare nu remediază problema.

- Călătorii au de asemenea dreptul la o reducere a preţului şi/sau la plata unor despăgubiri pentru daune în cazul în care serviciile de călătorie nu sunt executate sau sunt executate în mod ne corespunzător.

- Agenţia de turism organizatoare trebuie să ofere asistenţă în cazul în care călătorul se află în dificultate.

- În cazul în care agenţia de turism organizatoare intra în insolvenţă, plăţile vor fi rambursate. În cazul în care aceasta intră în insolvenţă după începerea executării pachetului, iar transportul este inclus în pachet, repatrierea călătorilor este garantată. Călătorii pot contacta această entitate sau, după caz, autoritatea competentă (datele de contact, inclusiv numele, adresa geografică, adresa de e-mail şi numărul de telefon) în cazul în care serviciile sunt refuzate din cauza insolvenţei Holiday Office SRL.

În sensul prezentului formular prin agenţie de turism organizatoare se înţelege agenţia de turism organizatoare stabilită pe teritoriul României sau agenţia de turism intermediară stabilită pe teritoriul României, care cumpără în mod direct pachete de la o agenţie de turism organizatoare care nu este stabilită în România, după caz, conform dispozitiilor Ordonanţei Guvernului nr. 2/2018.

În cazul prevederilor referitoare la insolvenţă, agenţia de turism organizatoare este cea dintr-un alt stat membru sau din România, după caz.

Ordonanţa Guvernului nr. 2/2018: https://www.anat.ro/wp-content/uploads/2013/09/OG-2_2018.pdf

 

 

ANEXA 4

Formular cu informaţii standard pentru contractele privind pachete de servicii de călătorie

în alte situaţii decât cele care fac obiectul Anexei 3

 

Combinaţia de servicii de călătorie pusă la dispoziţia dumneavoastră este un pachet în înţelesul Ordonanţei Guvernului nr. 2/2018.

 

Prin urmare, veţi beneficia de toate drepturile UE care se aplică pachetelor. Societatea Holiday Office SRL în calitatea sa de Agentie de turism organizatoare și Societatea ...MIKA HOLIDAY TRAVEL SRL..........................., în calitate de agenție intermediară vor fi pe deplin responsabile pentru executarea corespunzătoare a pachetului în ansamblu.

 

În plus, conform legislaţiei, ambele societăți deţin protecţie pentru a vă rambursa plăţile şi, în cazul în care transportul este inclus în pachet, pentru a asigura repatrierea dumneavoastră în cazul în care devine (devin) insolvenţă (insolvente). Societatea de turism Holiday Office SRL deține poliţa de asigurare nr. BN000001961 încheiată Holiday Office SRL cu GERMAN ROMANIAN ASSURANCE SA cu sediul în Bucuresti, Emil Garleanu, Nr. 11, Bl. A8, Sc. 2, Ap. 49 Poliţa de asigurare Seria IF-i nr. 3231, valabilă până la data de  18.11.2019, afişată pe pagina web a agenţiei de turism  www.holidayoffice.ro

 

Drepturi principale în temeiul Ordonanţei Guvernului nr. 2/2018:

- Călătorii primesc toate informaţiile esenţiale privind pachetul anterior încheierii contractului privind pachetul de servicii de călătorie.

- Există întotdeauna cel puţin un comerciant care răspunde pentru executarea corespunzătoare a tuturor serviciilor de călătorie incluse în contract.

- Călătorilor li se pune la dispoziţie un număr de telefon de urgenţă sau detaliile unui punct de contact unde pot lua legătura cu agenţia de turism organizatoare sau cu agentul de turism.

- Călătorii pot transfera pachetul unei alte persoane, în urma unei înştiinţări efectuate în mod rezonabil şi eventual a plăţii unor costuri suplimentare, în condițiile prevazute în contract.

- Preţul pachetului poate fi mărit numai dacă cresc costurile specifice (de exemplu, preţurile carburanţilor) şi dacă acest lucru este prevăzut în mod expres în contract, şi în orice caz nu mai târziu de 20 de zile înainte de începerea executării pachetului, în cazul în care creşterea preţului este mai mare de 8% din preţul pachetului, călătorul poate înceta contractul. În cazul în care agenţia de turism organizatoare îşi rezervă dreptul de a creşte preţul, călătorul are dreptul la o reducere de preţ dacă apare o scădere a costurilor relevante.

- Călătorii pot înceta contractul fără plata unei penalităţi de încetare şi pot obţine rambursarea completă a oricăror plăţi în cazul în care oricare dintre elementele esenţiale ale pachetului, altul decât preţul, s-a modificat în mod semnificativ. În cazul în care, înainte de începerea executării pachetului, comerciantul răspunzător de pachet anulează pachetul, călătorii au dreptul la rambursare şi, după caz, la o despăgubire.

- Călătorii pot înceta contractul fără plata unei penalităţi de încetare, înainte de începerea executării pachetului, în circumstanţe excepţionale, de exemplu în cazul unor probleme grave de securitate la destinaţie care sunt susceptibile de a afecta pachetul.

- În plus, călătorii au posibilitatea de a înceta contractul în orice moment înainte de începerea executării pachetului, în schimbul achitării unei penalităţi de încetare adecvat şi justificabil.

- În cazul în care, după începerea executării pachetului, elemente importante ale pachetului nu pot fi executate astfel cum s-a convenit, vor trebui oferite călătorului servicii alternative corespunzătoare, fără a implica plata unor costuri suplimentare. Călătorii pot înceta contractul fără plata unei penalităţi de încetare, în cazul în care serviciile nu sunt executate în conformitate cu contractul şi acest fapt afectează în mod substanţial executarea pachetului, iar agenţia de turism organizatoare nu remediază problema.

- Călătorii au de asemenea dreptul la o reducere a preţului şi/sau la plata unor despăgubiri pentru daune în cazul în care serviciile de călătorie nu sunt executate sau sunt executate în mod necorespunzător.

- Agenţia de turism organizatoare trebuie să ofere asistenţă în cazul în care călătorul se află în dificultate.

- În cazul în care agenţia de turism organizatoare intră în insolvenţă, plăţile vor fi rambursate. În cazul în care agenţia de turism organizatoare intră în insolvenţă după începerea executării pachetului, iar transportul este inclus în pachet, repatrierea călătorilor este garantată. Agenția de turism organizatoare, Holiday Office SRL, a contractat protecţia în caz de insolvenţă cu GERMAN ROMANIAN ASSURANCE SA. Călătorii pot contacta această entitate sau, după caz, autoritatea competentă în cazul în care anumite servicii sunt refuzate din cauza insolvenţei Holiday Office SRL.

În sensul prezentului formular prin agenţie de turism organizatoare se înţelege agenţia de turism organizatoare stabilită pe teritoriul României sau agenţia de turism intermediară stabilită pe teritoriul României, care cumpără în mod direct pachete de la o agenţie de turism organizatoare care nu este stabilită în România, după caz, conform art. 14 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2018.

În cazul prevederilor referitoare la insolvenţă, agenţia de turism organizatoare este cea dintr-un alt stat membru sau din România, după caz.

 

 

 

ANEXA 5

Formular cu informaţii standard în cazul în care agenţia de turism organizatoare transmite date unui alt comerciant în conformitate cu art. 3 pct. 12 lit. b) pct. (v) din Ordonanța 2/2018

 

Dacă încheiaţi un contract cu societatea de turism intermediară ............................................ în termen de maximum 24 de ore de la primirea confirmării de rezervare din partea societăţii de turism Holiday Office SRL, serviciul de călătorie prestat de societatea de turism Holiday Office SRL şi Societatea .................................va constitui un pachet în înţelesul Ordonanţei Guvernului nr. 2/2018.

 

Prin urmare, veţi beneficia de toate drepturile UE care se aplică pachetelor. Societatea Holiday Office SRL va fi pe deplin responsabilă pentru executarea corespunzătoare a pachetului în ansamblu.

 

În plus, conform legislaţiei, societatea Holiday Office SRL deţine protecţie pentru a vă rambursa plăţile şi, în cazul în care transportul este inclus în pachet, pentru a asigura repatrierea dumneavoastră în cazul în care devine insolvenţă.

 

Informaţii suplimentare referitoare la principalele drepturi în temeiul Ordonanţei Guvernului nr. 2/2018:  https://www.anat.ro/wp-content/uploads/2013/09/OG-2_2018.pdf

 

Urmărind hyperlinkul, călătorul va primi următoarele informaţii:

Drepturi principale în temeiul Ordonanţei Guvernului nr. 2/2018

- Călătorii primesc toate informaţiile esenţiale cu privire la serviciile de călătorie înainte de încheierea contractului privind pachetul de călătorie.

- Există întotdeauna cel puţin un comerciant care răspunde pentru executarea corespunzătoare a tuturor serviciilor de călătorie incluse în contract.

- Călătorilor li se pune la dispoziţie un număr de telefon de urgenţă sau detaliile unui punct de contact unde pot lua legătura cu agenţia de turism organizatoare sau cu agentul de turism.

- Călătorii pot transfera pachetul unei alte persoane, în urma unei înştiinţări efectuate în mod rezonabil şi eventual a plăţii unor costuri suplimentare.

- Preţul pachetului poate fi mărit numai dacă cresc costurile specifice (de exemplu, preţurile carburanţilor) şi dacă acest lucru este prevăzut în mod expres în contract, şi în orice caz nu mai târziu de 20 de zile înainte de începerea executării pachetului, în cazul în care creşterea preţului este mai mare de 8% din preţul pachetului, călătorul poate înceta contractul. În cazul în care agenţia de turism organizatoare îşi rezervă dreptul de a creşte preţul, călătorul are dreptul la o reducere de preţ dacă apare o scădere a costurilor relevante.

- Călătorii pot înceta contractul fără plata unei penalităţi de încetare şi pot obţine rambursarea completă a oricăror plăţi în cazul în dare oricare dintre elementele esenţiale ale pachetului, altul decât preţul, s-a modificat în mod semnificativ. În cazul în care, înainte de începerea executării pachetului, comerciantul răspunzător de pachet anulează pachetul, călătorii au dreptul la rambursare şi, după caz, la o despăgubire.

- Călătorii pot înceta contractul fără plata unei penalităţi de încetare, înainte de începerea executării pachetului, în circumstanţe excepţionale, de exemplu în cazul unor probleme grave de securitate la destinaţie care sunt susceptibile de a afecta pachetul.

- În plus, călătorii au posibilitatea de a înceta contractul în orice moment înainte de începerea executării pachetului, în schimbul achitării unei penalităţi de încetare adecvate şi justificabile.

- În cazul în care, după începerea executării pachetului, elemente importante ale pachetului nu pot fi executate astfel cum s-a convenit, vor trebui oferite călătorului servicii alternative corespunzătoare, fără a implica plata unor costuri suplimentare. Călătorii pot înceta contractul fără plata unei penalităţi de încetare, în cazul în care serviciile nu sunt executate în conformitate cu contractul şi acest fapt afectează în mod substanţial executarea pachetului, iar agenţia de turism organizatoare nu remediază problema.

- Călătorii au de asemenea dreptul la reducerea preţului şi/sau la plata unor despăgubiri pentru daune în cazul în care serviciile de călătorie nu sunt executate sau sunt executate în mod necorespunzător.

- Agenţia de turism organizatoare trebuie să ofere asistenţă în cazul în care un călător se află în dificultate.

- În cazul în care agenţia de turism organizatoare intră în insolvenţă, plăţile vor fi rambursate. În cazul în care agenţia de turism organizatoare intră în insolvenţă după începerea executării pachetului, iar transportul este inclus în pachet, repatrierea călătorilor este garantată. Societatea de turism Holiday Office SRL deține poliţa de asigurare nr. BN000001961 încheiată Holiday Office SRL cu GERMAN ROMANIAN ASSURANCE SA cu sediul în Bucuresti, Emil Garleanu, Nr. 11, Bl. A8, Sc. 2, Ap. 49 valabilă până la data de  18.11.2019, afişată pe pagina web a agenţiei de turism  www.holidayoffice.ro. Călătorii pot contacta această entitate sau, după caz, autoritatea competentă A.N.A.T. în cazul în care serviciile sunt refuzate din cauza insolvenţei Agenției de turism Holiday Office SRL.

În sensul prezentului formular prin agenţie de turism organizatoare se înţelege agenţia de turism organizatoare stabilită pe teritoriul României sau agenţia de turism intermediară stabilită pe teritoriul României, care cumpără în mod direct pachete de la o agenţie de turism organizatoare care nu este stabilită în România, după caz, conform art. 14 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2018.

În cazul prevederilor referitoare la insolvenţă, agenţia de turism organizatoare este cea dintr-un alt stat membru sau din România, după caz,

Ordonanţa Guvernului nr. 2/2018 https://www.anat.ro/wp-content/uploads/2013/09/OG-2_2018.pdf

 

ANEXA 6

 

INFORMARE

privind prelucrarea datelor cu caracter personal


Societatea HOLIDAY OFFICE SRL, cu sediul în Bucuresti, str. Intrarea Fabulistului 10, sector 1, în calitate de Agenție de turism organizatoare , reprezentată prin Vladu Cosmina, precum și Societatea de turism intermediară, ambele în calitate de operatori independenți în raport cu Călătorul,

 

Sunt autorizate să proceseze datele cu caracter personal furnizate de călător, precum:

Nume, Prenume: ##calator _NAME##

Adresa de domiciliu: ## calator_ADDRESS##

Date de contact: numar telefon, e-mail (pentru corespondenta): ##calator_TEL## / ##calator_EMAIL##

Date de identitate : serie, numar , CNP (pentru respectarea intereselor legitime): ##calator_ID## / ##calator_CNP##

Detalii cont bancar (dupa caz): ##calator_BANK_ACCOUNT## / ##CLIENT_BANK##

Date minori

Date pasaport

Date medicale


Calatorul a fost informat că:    

 

 1. Operatorii independenți vor prelucra date cu caracter personal respectând principiile legalității, echității și transparenței, exclusiv în scopuri determinate, explicite și legitime, în conformitate cu Art. 5 al Regulamentului de protecție a datelor cu caracter personal .
 2. Baza legală de prelucrare a datelor cu caracter personal o constituie indeplinirea obligatiilor contractuale şi respectarea intereselor legitime ale Calătorului în calitatea sa de persoană vizată.
 3. Scopul prelucrarii datelor personale il reprezintă implementarea contractului de călătorie, respectiv a serviciilor turistice / intermediere asigurare medicala si storno pentru calatorie, cazare intern extern, transport maritim, terestru si aerian.
 4. Scopul secundar il reprezintă informarea cu privire la produsele/serviciile/campaniile/evenimentele organizate de Agenția de turism organizatoare, Operator independent, în exercitarea unui inters legitim, sens în care persoana vizată este de acord să primeasca astfel de informaţii prin poşta electronică (e-mail) de tipul- news-letter despre servicii și produse similare.
 5. Perioada de prelucrare a datelor personale este egala cu perioada de derulare a Contractului /serviciilor prevazute la punctele 3 si 4 organizate de Operator, de maxim 5 ani, daca legea nu prevede altfel.
 6. La data aplicării Regulamentului persoana vizata a fost informată cu privire la posibilitatea exercitării următoarelor drepturi:   
      Dreptul la informare – poate solicita informații privind activitățile de prelucrare a datelor personale;   
  •    Dreptul la rectificare – poate rectifica datele personale inexacte sau le poate completa;
  •    Dreptul la ștergerea datelor ("dreptul de a fi uitat") – poate obține ștergerea datelor, în condițiile legii;         
  •    Dreptul la restricționarea prelucrării - poate solicita restricționarea prelucrării, în condițiile legii;
  •    Dreptul de opoziție – poate să se opună, în special, prelucrărilor de date în condițiile legii;       
  •    Dreptul la portabilitatea datelor - poate primi, în anumite condiții, datele personale pe care le-a furnizat, într-un format care poate fi citit automat sau poate solicita ca datele să fie transmise altui operator;        
  •    Dreptul de a depune plângere - poate formula plângere față de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;  
  •    Dreptul de retragere a consimțământului – în cazurile în care prelucrarea se întemeiaza pe consimțământul,  poate să-l retragă oricând. Retragerea consimțământului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând în continuare valabilă;
  •    Drepturi suplimentare aferente deciziilor automate: poate cere și obține intervenția umană cu privire la respectiva prelucrare, își poate exprima propriul punct de vedere cu privire la aceasta și poate contesta decizia.
 7. A fost informat ca pentru îndeplinirea obligaţiilor legale şi/sau contractuale comunicarea datelor personale sunt absolut necesare.

A luat la cunostinta ca, in eventualitatea in care va formula Notificare scrisa privind  respectarea oricărui drept identificat mai sus, aceasta va fi soluționată de Operator în maxim 30 de zile calendaristice de la data recepționării sale.

 1. A fost informat ca datele cu caracter personal vor fi furnizate doar persoanelor imputernicite de Operator, Operatori asociati (de exemplu, dar fara a se limita la societatea de asigurare cu care este incheiata polita de asigurare aferenta, hotelieri, companii aeriene, etc) în condiţiile legii, precum si autoritatilor publice in indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate.
 2. A fost asigurat de confidentialitatea prelucrarii datelor mele cu caracter personal precum si de asigurarea tuturor conditiilor pentru securitatea prelucrarii datelor de Operator;
 3. A fost informat ca datele cu caracter personal vor fi transferate către o ţară terţă (tara de destinatie...................................), cu indeplinirea garanţiilor adecvate sau corespunzătoare privind securitatea şi confidenţialitatea datelor astfel procesate.
 4. A fost informat că dacă operatorul va prelucra datele personale furnizate cu un alt scop secundar celor pentru care a comunicat datele, va fi informat prelabil prelucrării privind scopul secundar respectiv si va cunoaste orice informatii suplimentare.
 5. Cererile persoanei vizate catre operator vor fi trimise la adresa de corespondenta dpo@holidayoffice.ro si in format fizic la adresa sediului social – Intrarea Fabulistului 10, sector 1, Bucuresti.

 

Data:
Nume, ##CLIENT_NAME##

Semnătură