Folosim cookies pentru a va oferi o experienta personalizata. Click aici pentru mai multe informatii despre cookies si modul lor de folosire.

Contract mandat Cocktail-Holidays

CONTRACT  

de comercializare a pachetelor de servicii de calatorie  

Nr....................din.................................. 

Părţile contractante

  

PROMPT SERVICE TRAVEL COMPANY S.R.L. - agenEa Cocktail Holidays, cu sediul social în Bucures3 Sector 1, str. Piata Amzei, nr. 7-9, Nr. Reg. Com. J40/12083/1994, CUI RO5865038, 3tulara Licentei de turism 561/15.01.2019 pentru agen3a de turism Cocktail Holidays, telefon 021 210 84 85, e-mail: info@cocktailholidays.ro, denumită în con3nuare AgenEa de Turism Organizatoare (ATO)

prin.......MIKA HOLIDAY TRAVEL......................................................................................., cu sediul in localitatea. ..................................... , 

adresa......... STR. OLTULUI Nr. 8, Vadu Pasii, Buzau, 127653..........................................................................................................,  Nr. Reg. Com .... J10/237/2015........................... , CUI..... RO34256420........................., 3tulara a licentei nr...1637..................din....... 29.03.2019...........,telefon .........0765 919 629..................... , fax.............................., adresa de e-mail .............OFFICE@MIKAHOLIDAYTRAVEL.RO......................................... , reprezentata 

prin.............TANASE MIHAELA................................................................,                in  calitate  de. ................................................................ ,  denumita in con3nuare AgenEa de Turism Intermediara (ATI), in calitate de reprezentant al ATO, şi 

Domnul/Doamna………………………………………………………………………………………………………….   domiciliat/domiciliată  în 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………..…………………………………………………………………………………………..................................................................,

telefon..............................., e-mail.......................................... posesor/posesoare al/a cărţii de iden3tate seria …. Nr. ……….....…… eliberat/eliberată de ………………….. la data de. ..................... , in calitate de Calator/reprezentant al Calatorului, au convenit încheierea prezentului contract: 

I. OBIECTUL CONTRACTULUI 

1.1 Obiectul contractului îl cons3tuie comercializarea de către ATI a pachetelor de servicii turis3ce si a serviciilor asociate, respec3v produse proprii cu numele de marcă “Cocktail Holidays”, in numele ATO, în sensul prevăzut de art.3 din O.G. nr. 2/2018 privind pachetele de servicii de călătorie şi serviciile de călătorie asociate. 

1.2 In cazul vanzarii pachetelor proprii si a serviciilor asociate, agen3a COCKTAIL HOLIDAYS ofera garan3i privind rambursarea tuturor pla3lor efectuate de catre sau pe seama calatorilor, in masura in care serviciile relevante nu sunt furnizate ca urmare a insolventei 

ATO poate avea si calitatea de agenție de turism intermediara, conform prevederilor legale in vigoare si contractelor încheiate cu alte agen3i de turism organizatoare (altele decat Cocktail Holidays). Pentru aceste 3puri de pachete Organizatorul oferă garanții privind rambursarea tuturor plăților efectuate de către sau pe seama calatorilor, in caz de insolventa. La achiziționarea acestui 3p de servicii, ATO va informa corespunzător Calatorul despre aceste garanții. 

1.3 Nu sunt considerate pachete de calatorie si nu sunt acoperite de asigurare impotriva insolventei ATO

 1. pachetele si serviciile de calatorie asociate care dureaza mai pu3n de 24 ore, cu excep3a situa3ei in care acestea includ cazarea peste noapte;
 2. pachetele si serviciile de calatorie asociate, achizi3onate in temeiul unui acord general pentru organizarea unei calatorii de afaceri, incheiat intre un comerciant si o alta persoana fizica sau juridica ac3onand din mo3ve legate de ac3vitatea sa comerciala, afacerea, meseria sau profesia sa; c) serviciile unice.

II. INCHEIEREA SI DURATA CONTRACTULUI 

2.1. Contractul intră în vigoare in momentul semnarii lui de catre Calator si prin acceptarea condi3ilor precontractuale de servicii de calatorie, inclusiv in cazul celor achizi3onate la distanta prin telefon si/sau mijloace electronice, și încetează de drept la data finalizării prestarii efec3ve a pachetului de servicii de calatorie inscris in documentele de calatorie. 

2.2. In cazul pachetelor de servicii de calatorie achizi3onate la distanta, se considera acceptare a condi3ilor contractuale urmatoarele: 

 1. Exprimarea acordului/acceptului calatorului prin transmiterea catre ATI a unui mesaj electronic de pe adresa de e-mail declarata de calator ca adresa de corespondenta/contact;
 2. Exprimarea acordului/acceptului prin achitarea de catre calator a contravalorii pachetului de servicii de calatorie in baza facturii emise de catre ATI, in calitate de reprezentant al ATO.

2.3. Informa3ile precontractuale furnizate Calatorului inainte de incheierea contractului privind detaliile pachetului de calatorie, formeaza parte integranta a contractului si nu pot fi modificate decat prin acordul explicit al par3lor contractante. 

III. PRETUL CONTRACTULUI SI MODALITATI DE PLATA 

3.1 Preţul total al contractului este de .................... si include toate taxele, comisioanele, tarifele si orice alte costuri suportate de ATO

Pretul este specificat in prezentul contract, dar și in Anexele la contract, după caz. De asemenea, el poate fi inscris si in cataloage sau pliante puse la dispozi3a Calatorului, sau prezentate pe site-ul ATO/ATI si in mijloace de comunicare electronica și/sau pe factură. 

3.2 La incheierea contractului, ATI, in calitate de reprezentant al ATO, solicita plata unui avans din pretul pachetului achizi3onat, sau dupa caz, plata integrala, conform condi3ilor men3onate in con3nuare. Pla3le se pot face in EUR /USD/ RON. Pentru pla3le in lei, acestea se calculeaza folosind cursul de schimb valutar al bancii comerciale a ATO, afisat pe prima pagina in sistemul de rezervari B2B. 

CondiEile de plata difera in func3e de 3pul pachetului de servicii de calatorie achizi3onat, de 3pul de oferta si vor fi trecute in contract sau in anexele aferente acestuia, adica in informa3ile precontractuale și/sau oferta comercială, și pot fi de 3p EARLY BOOKING, OFERTĂ GENERALĂ, OFERTĂ SPECIALĂ, LAST MINUTE etc.. Condi3i de plata valabile pentru oferta generala(OG): 

 • 20% - la momentul efectuarii rezervarii; -

 40% - cu 30 de zile inainte de plecare; 

 • 40% - cu 21 zile inainte de plecare.

Pentru perioade de 3mp limitate, ATO poate stabili campanii prin care aplică alte condiții de plată pentru ofertele proprii. Acestea sunt puse la dispoziția Călătorului odată cu celelalte documente contractuale.

3.3 Nerespectarea de catre Calator a termenelor de plata da dreptul ATO sa rezilieze contractul fara no3ficare prealabila si sa solicite despagubiri pentru daunele suferite. 

 • Pla3le se pot face, cash, direct la sediul ATI, prin virament sau depunere direct in conturile

ATI se obliga sa plateasca serviciile turis3ce comandate de calatori, respec3v, să vireze sumele încasate conform scadentelor de plata inscrise pe facturile emise de ATO sau precizate in oferte. 

 • ATO nu poate fi ținută de obliga3a de a acorda servicii calatorilor inscrisi de ATI in cazul in care aces3a nu au achitat in intregime contravaloarea serviciilor contractate.

3.6 ATO nu va avea obliga3a de a imbarca si de a acorda servicii calatorilor inscrisi de ATI in cazul in care aces3a nu au achitat in intregime contravaloarea serviciilor achizi3onate. Orice li3giu sau dauna care rezulta din nerespectarea obliga3ilor de plata de catre ATI, cad în sarcina ATI și vor fi suportate de catre aceasta. 

IV. DREPTURILE SI OBLIGATIILE ATO  

4.1. ATO isi rezerva dreptul de a modifica unilateral clauzele prezentului contract, exceptand clauza de pret, inainte de inceperea executarii pachetului de servicii daca aceste modificari sunt anuntate Calatorului cu 15 zile inainte de plecare. In acelasi 3mp, aceste clauze pot fi modificate unilateral de ATO daca aceste modificări sunt nesemnifica3ve. Calatorul va fi informat in 3mp u3l, in mod clar si pe suport durabil. 

4.2. Prin excepție de la prevederile para.4.1., ATO poate să modifice prețul contractului, în sensul majorării sau micşorării, după caz, numai ca o consecinţă directă a schimbărilor legate de cel puţin unul dintre următoarele aspecte: 

 1. preţul transportului de pasageri care rezultă din costul carburanţilor sau al altor surse de energie;
 2. nivelul taxelor sau al comisioanelor aplicabile serviciilor de călătorie incluse în contract, impuse de părţi terţe care nu sunt direct implicate în executarea pachetului, inclusiv taxele turis3ce, taxele de aterizare sau comisioanele de îmbarcare sau debarcare în porturi şi aeroporturi;
 3. cursul de schimb relevant pentru pachetul respec3v.
 4. alte taxe care sunt impuse de ter3.

Preturile stabilite in contract nu pot fi majorate, in niciun caz, in cursul celor 20 de zile calendaris3ce care preced data plecării. 

Daca cresterea pretului depaseste 8% din pretul total al pachetului sau ATO este constransă sa modifice semnifica3v oricare dintre principalele caracteris3ci ale serviciilor de calatorie, Calatorul are op3unea fie de a accepta modificarea propusa, fie de a decide incetarea contractului, fara a pla3 vreo penalitate de incetare. 

Orice crestere de pret este posibila doar ulterior trimiterii de catre ATOCalatorului, a unei no3ficari clare si inteligibile in acest sens, inso3ta de o jus3ficare a cresterii respec3ve si de un calcul, pe un suport durabil. In aceasta situa3e Calatorul are posibilitatea sa accepte modificarea propusa sau sa nu o accepte si sa solicite rezilierea contractului fara a pla3 penalizari. Decizia Calatorului in urma primirii informarii nu trebuie sa depaseasca 5 zile calendaris3ce. 

In cazul in care Calatorul reziliaza contractul privind pachetul de servicii, poate accepta un pachet de servicii de subs3tu3e de o calitate similara sau superioara. 

In cazul in care modificarile pachetului ini3al sau pachetul de subs3tu3e men3onat, au drept consecinta scaderea calita3i sau a costului pachetului, Calatorul are dreptul la o reducere corespunzatoare a pretului.  

In cazul in care Calatorul nu accepta nici una dintre variante si contractul se reziliaza, ATO ramburseaza, prin intermediul ATI, toate sumele incasate nu mai tarziu de 14 zile de la momentul rezilierii contractului. 

4.3 ATO este răspunzătoare pentru buna executare a tuturor serviciilor de calatorie incluse in contract. Calatorul are dreptul la despagubiri din partea ATO, pentru orice daune pe care le sufera ca urmare a unei neconformita3, cu excepţia următoarelor cazuri: 

(a)când   neîndeplinirea   sau  îndeplinirea   defectuoasă  a   obligaţiilor   asumate  prin  contract   se datorează Calatorului

(b)când neîndeplinirea obligaţiilor se datorează unor cauze de forţă majoră sau unor împrejurări pe care nici ATO, nici prestatorii de servicii nu le puteau prevedea sau evita, inclusiv, dar fara a se limita la: modificări de orar sau de i3nerar, întârzieri în traficul mijloacelor de transport, defectarea mijlocului de transport, accident, blocaje sau repara3i pe drumurile publice etc.). ATO nu este raspunzatoare pentru prejudiciile cauzate Calatorului ca urmare a intarzierilor curselor (inclusiv charter), a pierderii de bagaje si a altor imprejurari care revin exclusiv in sarcina transportatorului in temeiul actelor norma3ve specifice. In cazul insolvabilita3i si/sau falimentului companiei aeriene, ATO nu va putea fi trasă la raspundere, dar va incerca sa rezolve pe cat posibil efectuarea serviciilor comandate si achitate de Calator

(c)cand neindeplinirea obliga3ilor se datoreaza unui tert care nu are legatura cu furnizarea serviciilor prevazute in contract, iar cauzele care au determinat neindeplinirea obliga3ilor au un caracter imprevizibil si inevitabil. 

4.4. ATO acorda asistenta adecvata Calatorului aflat in dificultate, in cazul situa3ilor de forta majora sau al unui eveniment pe care nici ATO, nici furnizorul sau prestatorul de servicii, cu tot efortul depus, nu il puteau prevedea sau evita, in special prin: 

(a)furnizarea de informa3i corespunzatoare privind serviciile de sanatate, autorita3le locale si asistenta consulara; 

(b)acordarea de asistenta Calatorului in ceea ce priveste efectuarea comunicarilor la distanta si sprijinirea acestuia in gasirea unor servicii de calatorie alterna3ve. 

ATO are posibilitatea de a pre3nde un comision rezonabil pentru o asrel de asistenta in cazul in care Calatorul este cel care a provocat situa3a de dificultate in mod inten3onat sau din propria neglijenta. Comisionul nu poate depasi costurile efec3ve suportate de ATO.  

4.5. În cazul în care, după începerea călătoriei turis3ce, o parte importantă din serviciile turis3ce prevăzute în contract nu este realizată sau ATO constată că nu le va putea realiza, aceasta este obligată: 

 • să ofere Calatorului servicii alterna3ve corespunzătoare în vederea con3nuării călătoriei turis3ce fără majorarea preţului, respec3v serviciile turis3ce oferite să fie, pe cat posibil, echivalente sau de mai buna calitate decat cele specificate in contract, inclusiv in cazul in care intoarcerea Calatorului la locul de plecare nu este asigurata asrel cum s-a convenit. In cazul schimbarii cazarii, se considera a fi serviciu alterna3v corespunzator pentru con3nuarea derularii pachetului oferirea cazarii in aceeasi loca3e, sau in cea mai apropiata varianta fata de cea ini3ala.
 • In cazul in care serviciile alterna3ve propuse au drept consecinta un pachet de o calitate mai scazuta decat cea specificata in prezentul contract privind pachetul de servicii de calatorie, ATO acorda Calatorului o reducere adecvata a pretului, fara a rezilia contractul. Calatorul poate refuza serviciile alterna3ve propuse doar in cazul in care acestea nu sunt comparabile cu ceea ce s-a convenit in contractul privind pachetul de servicii de calatorie sau reducerea de pret acordata este inadecvata;

Părţile convin ca sensul expresiei „o parte importanta din serviciile Turis3ce” este acela potrivit căruia servicii cu o valoare mai mare decât jumătate din valoarea prezentului contract nu poate fi prestata, din cauze obiec3ve. 

 1. In cazul în care nu pot fi oferite Calatorului servicii alterna3ve corespunzătoare sau acesta nu le acceptă din mo3ve întemeiate, ATO trebuie să asigure fără costuri suplimentare transportul retur al Calatorului la locul de plecare și, după caz, despăgubirea pentru serviciile neprestate. In masura in care este imposibil sa se asigure intoarcerea Calatorului asrel cum s-a convenit prin contract din cauza unor circumstante inevitabile si extraordinare, ATO suporta costul cazarii necesare, pe cat posibil de categorie echivalenta, pentru o perioada care nu depaseste trei nop3 / Calator.
 2. In situa3a achizi3onarii unui produs de 3p croaziera, linia de croaziera poate modifica, din mo3ve ce 3n de siguranta navigarii, numarul cabinei si loca3a acesteia pe pun3 (o punte inferioara, una superioara, mai spre pupa sau spre prova etc.), doar cu o cabina de aceeasi categorie ca cea rezervata ini3al, caz in care Calatorul nu va fi despagubit in niciun mod, avand in vedere ca este vorba de acelasi 3p de cabina ca si cel rezervat.
 3. ATI, in calitate de reprezentant al ATO, are obligaţia să furnizeze în scris Calatorului sau prin orice mijloace de comunicare electronice convenite în scris cu Calatorul (e-mail, fax, sms etc.), cu minim 3 zile înainte de data plecării, următoarele informaţii (in cazul in care acestea au suferit modificari, fata de cele sEpulate la momentul incheierii contractului):
 • orarele, locurile escalelor şi legăturile, precum şi, după caz, locul ce urmează să fie ocupat de Calator în fiecare dintre mijloacele de transport incluse în contract. In cazul zborurilor charter, de regula, ATO lucreaza cu companii aeriene autorizate. Distribu3a locurilor in avion se face la check-in. In func3e gradul de încărcare realizat, ATO isi rezerva dreptul a modifica compania aeriana s3pulata ini3al in contract cu o alta companie de zbor si, de asemenea, poate modifica si 3pul de avion folosit;
 • denumirea, sediul/adresa, numerele de telefon şi de fax, adresele de e-mail ale reprezentanţei locale a agen3ei organizatoare (ATO) si/sau ale agen3ei intermediare (ATI) ori, în lipsa acestora, un număr de apel de urgenţă care să îi permită contactarea organizatorului şi/sau a intermediarului;

4.9 ATO nu este raspunzatoare pentru serviciile op3onale care nu sunt specificate in prezentul contract si care sunt comercializate la fata locului, acestea fiind responsabilitatea prestatorului local si sunt guvernate de legisla3a tarii de des3na3e. 

V. DREPTURILE SI OBLIGATIILE CALATORULUI 

 
  


5.1 În cazul în care Calatorul nu poate să par3cipe la călătoria turis3că, acesta poate să cesioneze contractul unei terţe persoane care îndeplineşte toate condiţiile aplicabile pachetului de servicii turis3ce contractat, cu obligaţia de a anunţa în scris ATO, prin intermediul ATI, cu cel puţin 7 zile înaintea datei de plecare, pe un suport durabil. În acest caz, soluția adoptata de ATO este aceea de a inceta contractul cu Calatorul care cesionează contractul şi de a încheia un alt contract cu noul calator, prin intermediul ATI, in numele ATO, care trebuie sa fie semnat si de catre Calatorul cedentATO nu accepta incheierea unui contract de cesiune intre Calatorul cedent si cel cesionar. In situa3a in care mijlocul de transport este avionul, cedarea contractului este condi3onata de posibilitatea transferarii locului la avion, care depinde in mod exclusiv de poli3ca companiei aeriane. Calatorul care cedează pachetul său de servicii, precum şi cesionarul sunt responsabili, în mod solidar, la plata preţului călătoriei şi a eventualelor costuri suplimentare apărute cu ocazia acestei cedări. In cazul in care ATO nu primeste in termenul stabilit costurile aferente modificarilor, contractul se considera nemodificat (netransferat), iar nepar3ciparea Calatorului la programul turis3c nu ii da dreptul acestuia de a solicita vreo rambursare de pret sau altă despagubire. 

5.2. In cazul unor modificari esen3ale ale contractului (asrel cum sunt prevazute la para.4.1), transmise de catre ATO, prin intermediul ATICalatorul este obligat să comunice acesteia, în termen de 5 zile calendaris3ce de la primirea înş3inţării, hotărârea sa de a opta pentru: 

 1. rezilierea contractului fără plata penalităţilor; sau
 2. acceptarea noilor condiţii ale contractului.

In cazul in care Calatorul nu comunica op3unea sa in termen de 5 zile, se considera ca toate modificarile au fost acceptate de catre Calator, conform noilor condi3i, iar ATO este exonerată de plata oricăror despagubiri ulterioare datorate modificarilor de acest 3p. 

5.3. În cazul în care ATO anulează călătoria turis3că înaintea datei de plecare, Calatorul are dreptul: 

 • să accepte, la acelaşi preţ, un alt pachet de servicii turis3ce de calitate echivalentă sau superioară, propus de ATO;
 • să accepte un pachet de servicii turis3ce de calitate inferioară, propus de ATO, cu rambursarea imediată a diferenţei de preţ;
 • să i se ramburseze toate sumele achitate în baza prezentului contract, dar nu mai tarziu de 14 zile de la data incetarii contractului.

5.4. În cazul menţionat la ar3colul 5.3, lit. c), Calatorul are dreptul să solicite şi o despăgubire pentru neîndeplinirea prevederilor contractului iniţial, stabilita prin acordul comun al par3lor, cu excepţia cazurilor în care: 

 1. a) anularea s-a făcut datorită nerealizării numărului minim de persoane menţionat în contract, iar ATO, prin intermediul ATI, a informat în scris Calatorul, respectand urmatoarele termene:
 • cu 20 de zile inainte de inceperea executarii pachetului, in cazul calatoriilor care dureaza mai mult de sase zile;
 • cu 7 zile inainte de inceperea executarii pachetului, in cazul calatoriilor care dureaza intre doua si sase zile; - cu 48 de ore inainte de inceperea executarii pachetului, in cazul calatoriilor care dureaza mai pu3n de douazile. 
 1. b) anularea s-a datorat unui caz de forţă majoră (circumstanţe imprevizibile si extraordinare, independente de voinţa celui care le invocă şi ale căror consecinţe nu au putut fi evitate în ciuda oricăror eforturi depuse); c) anularea s-a făcut din vina Calatorului.

5.5. Calatorul are dreptul să rezilieze unilateral contractul în orice moment, în totalitate sau în parte, iar în cazul în care decizia de încetare îi este imputabilă, fără să existe culpa ATO in îndeplinirea obligațiilor contractuale, Calatorul este obligat să despăgubească ATO pentru prejudiciul creat acesteia, cu excepţia cazurilor de forţă majoră definite conform legii. Cuantumul despăgubirilor se poate ridica la maximul pretului pachetului de servicii de calatorie contractat. 

5.6. In cazul in care Calatorul solicită schimbarea hotelului fata de cel contractat ini3al si achitat, sau structura camerelor (3pul de cameră), modificarea datei de plecare, sau modificarea oricarui serviciu inclus in pachetul ini3al, aceasta echivalează cu o denunțare unilaterala a contractului si va fi urmata de aplicarea penalităţilor legale la momentul respec3v, şi de încheierea unui nou contract. Calatorul trebuie sa depuna in scris cererea de modificare / renuntare la pachetul de servicii turis3ce la sediul ATI. In caz contrar, cererea nu este luata in considerare. ATO va rezolva cerintele Calatorului in limita posibilita3lor. 

5.7 Calatorul este obligat să achite la recepţia unităţii hoteliere taxa de staţiune, precum şi orice alte taxe locale, după caz, fără a putea pre3nde despăgubiri sau returnarea sumelor de către ATO.  

5.8 Calatorul este obligat să prezinte la recepţia unităţii hoteliere actele sale de iden3tate, precum şi documentele de călătorie eliberate de ATO (vouchere, bilet de odihnă şi/sau de tratament etc.), în vederea acordării serviciilor turis3ce. In cazul in care Calatorul beneficiaza de pachete de odihna si tratament, este obligat sa prezinte la recep3a unita3i hoteliere bilet de trimitere de la medicul de familie si dovada pla3i contribu3ilor pentru asigurari sociale, la zi. 

5.9. În cazul sejururilor de odihnă şi/sau de tratament pentru des3na3i din Romania, Calatorul are obligaţia să respecte programul de acordare a serviciilor, respec3v: cazarea se face începând cu ora 18,00 a zilei de intrare şi se termină la ora 10,00 a zilei înscrise pe voucher ori pe biletul de odihnă şi/sau de tratament. Pentru sejururi in afara Romaniei, cazarea se face, de regulă, începând cu ora 14,00 a zilei de intrare şi se încheie la ora 12,00. Indiferent la ce ora are loc cazarea in acest interval orar, se considera a fi consumata o zi hoteliera/noapte de cazare. Aceasta e regula generala insa pot exista poli3ci diferen3ate in func3e de hotel, localizare si nu in cele din urma in func3e, de des3na3a hotelului (business, litoral, munte, case vacanta etc.). 

Eventualele costuri suplimentare generate de neeliberarea spa3ilor de cazare pana cel tarziu la orele specificate la recep3a hotelului, cad in sarcina exclusiva a Calatorului. Deasemenea, sosirea la unitatea de cazare dupa ora 18:00 trebuie anuntata in prealabil. 

5.10 Repar3zarea camerelor se face strict de catre unitatea de cazare in func3e de criteriile proprii si de disponibilita3le din momentul cazarii, asrel incat nu se pot garanta numarul camerei, etajul si/sau amplasarea, camere alaturate etc. 

5.11 Calatorul este obligat sa foloseasca mijloacele de transport, camera de hotel si bunurile din dotarea acestora in mod corect si responsabil. ATO nu se face vinovata de eventualele pagube produse sau vatamari suferite de Calator ca urmare a nerespectarii acestui paragraf. 

5.12 Calatorul are obliga3a sa respecte locul, data si ora plecarii atat la dus, cat si la intors, precum si locurile, datele si orele stabilite pe parcursul programului de calatorie contractat. Toate cheltuielile si daunele produse ca urmare a nerespectarii de catre Calator a programului vor fi suportate de catre acesta. 

5.13 Daca pentru efectuarea calatoriei este necesara indeplinirea de catre Calator a unor formalita3 suplimentare (de exemplu, calatoria impreuna cu minori, situa3a in care numele calatorului este schimbat ca urmare a casatoriei/desfacerii ei etc.), acesta are obliga3a de a indeplini toate cerintele legale. 

5.14 Calatorul poarta intreaga raspundere pentru a se informa si a respecta prevederile legale privind regimul vizelor, al documentelor de calatorie, regimul vamal, sanitar etc., al tarilor de des3na3e sau tranzitate. ATO prin informa3ile precontractuale, ofera Calatorilor informa3ile generale legate de documentele de calatorie, regimul vizelor, termene aproxima3ve de ob3nere a lor, precum si suport in ob3nerea lor, acolo unde este posibil. 

5.15 În cazul în care Calatorul care a intrat pe teritoriul statului în care se realizează pachetul de servicii turis3ce refuză să se mai întoarcă în România şi autorităţile din ţara respec3vă fac cheltuieli de orice natură cu acesta, Calatorul respec3v are obligaţia de a suporta toate aceste cheltuieli. 

5.16 În cazul în care o reprezentanţă diploma3că refuză să acorde viza de intrare pentru efectuarea pachetului de servicii, Calatorului i se vor reţine toate taxele achitate de ATO prestatorilor direcţi, precum şi cheltuielile de operare proprii acesteia. 

5.17 Se recomanda calatorilor contactarea ATO / ATI cu 24 de ore inainte de plecare pentru reconfirmarea detaliilor de imbarcare (orar de zbor, loc de imbarcare etc.). 

5.18 In cazul in care o singura persoana angajeaza servicii pentru un numar mai mare de turis3, condi3ile contractuale se ex3nd automat asupra intregului grup pentru care au fost achitate serviciile. 

5.19 Calatorul are dreptul sa faca cunoscut ATI solicitarile sale speciale in perioada precontractuala, urmand ca acestea sa fie incluse in contract, doar daca sunt acceptate de către ATO. Nici o cerinta speciala a Călătorului nu se considera acceptata daca nu este inscrisa in contract. 

ATI va trebui sa transmita ATO toate cerintele speciale ale calatorilor. In cazul in care ATI nu le transmite corespunzator sau in 3mp u3l, ATO nu este raspunzator pentru neacceptarea acestora. VI. ANULARI, PENALIZARI, DESPAGUBIRI / RESPONSABILITATI  

6.1 In cazul in care Calatorul doreste sa renunte din vina sa si sa inceteze prezentul contract, inainte de inceperea executarii pachetului de servicii de calatorie, acesta datoreaza ATO urmatoarele penalizari standard: 

 • 20% din pretul din pretul pachetului de servicii/persoana, daca renuntarea se face incepand cu data confirmarii serviciilor, pana cel tarziu cu 31 zile inainte de data inceperii sejurului, exceptand ziua plecarii;
 • 40% din pretul pachetului de servicii/persoana, daca renuntarea se face în intervalul 30 - 25 zile inainte de data inceperii sejurului, exceptand ziua plecarii;
 • 60% din pretul pachetului de servicii/persoana, daca renuntarea se face în intervalul 24 - 15 zile inainte de data inceperii sejurului, exceptand ziua plecarii;
 • 80% din pretul pachetului de servicii/persoana, daca renuntarea se face în intervalul 14 - 5 zile inainte de data inceperii sejurului, exceptand ziua plecarii;
 • 100% din pretul pachetului de servicii/persoana, daca renuntarea se face în intervalul de maxim 4 zile inainte de data inceperii sejurului, exceptand ziua plecarii sau prin neprezentarea la program.

6.2 Condi3ile de penalizare difera in func3e de pachetul care face obiectul prezentului contract. 

In cazul in care exista anexe la prezentul contract in care sunt prevazute alte condi3i de penalizare decat cele standard prezentate la para. 6.1, intotdeauna se vor aplica exclusiv cele din Anexe, care fac parte integranta din contract. 

6.3 In mod excep3onal, Calatorul are dreptul sa inceteze prezentul contract inainte de inceperea executarii pachetului, fara a pla3 vreo penalitate de incetare in cazul unor circumstante inevitabile si extraordinare care se produc la locul de des3na3e sau in vecinatatea imediata a acestuia si care afecteaza in mod semnifica3v executarea pachetului sau care afecteaza semnifica3v transportul pasagerilor la des3na3e. In acest caz Calatorul este obligat să facă dovada prin orice mijloace de probă a existenței circumstanțelor invocate și are dreptul la o rambursare completa a oricarei pla3 efectuate pentru pachet, dar nu are dreptul la vreo despagubire suplimentara din partea ATO.  

6.4 In cazul in care Calatorul a achitat un avans și nu se mai prezinta pentru a achita ratele aferente sau restul de plata, in termenele specificate in prezentul contract sau in anexe, contractul se considera reziliat de drept, iar ATO are dreptul de a anula rezervarile efectuate in beneficiul Calatorului cu re3nerea penalizarilor prevazute la para. 

6.1. 

6.5 Penalizări de 100% din preţul serviciilor care fac parte din prezentul contract, se vor aplica in urmatoarele cazuri: 

-atunci cand Calatorul nu ajunge la 3mp la aeroport sau la locul de plecare, ratand din acest mo3v plecarea; -atunci cand Calatorul nu poate pleca în călătorie pentru că documentele personale necesare efectuarii calatoriei nu sunt complete sau nu sunt conforme cu cerințele normelor legale in vigoare; 

-atunci cand Calatorul este întors de la graniţa României de către poliţia de fron3era din mo3ve ce nu țin de ATO

-atunci cand Calatorul nu este acceptat de catre organele de fron3era din tara de des3na3e

Călătorul declară că este de acord să achite o taxă de 25 euro/rezervare, pentru orice modificare solicitată (schimbare nume sau număr par3cipanți, reprogramare, schimbare date de călătorie etc.), precum și eventualele penalități percepute/solicitate de către furnizorii de servicii.

6.6 ATO nu raspunde in situa3i de greva, conflicte poli3ce si de razboi, catastrofe, de pericol public, atac terorist, embargou interna3onal, precum si in cazul in care companiile aeriene stabilesc limite de raspundere. Toate aceste situa3i care nu sunt imputabile nici unei par3, se considera situa3i de forta majora si exonereaza de raspundere ATO

6.7. Calatorul trebuie să depună în scris cererea de renunţare la pachetul de servicii turis3ce, cu număr de înregistrare sau cu confirmare de primire de la agen3a la care a achitat serviciile sau să o transmită electronic la agentul de turism de la care a primit documentele de călătorie. În caz contrar, cererea de renunţare nu este luată în considerare. 

6.8 ATO va acorda despagubiri adecvate in func3e de neconformita3le constatate sau gradul de nerespectare a obliga3ilor din contract. Valoarea maxima a despagubirii ce poate fi acordată de ATO nu poate depasi dublul pretului total al pachetului de servicii de calatorie.  

6.9 In cazul achizi3onarii unui pachet de servicii de calatorie avand in componenta si asigurarea transportului pe cale aeriana, transportatorul aerian, fara a cere acordul ATO care deruleaza programul de calatorie, are dreptul de a modifica orele de zbor. Prin urmare, ATO nu este raspunzatoare pentru decolarea/aterizarea avioanelor la o alta ora decat cea inscrisa in programul de calatorie. Pentru aceste intarzieri, compania aeriana este obligata sa asiste calatorii conform Regulamentului (CE) nr. 261/2004 al Parlamentului European si al Consiliului din 11 februarie 2004 de stabilire a unor norme comune in materie de compensare si de asistenta a pasagerilor in eventualitatea refuzului la imbarcare si anularii sau intarzierii prelungite a zborurilor si de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 295/91, implementat prin Hotararea Guvernului nr. 1912/2006. Orice problema privind operarea zborului si ac3unile adiacente acestuia intra in competenta si responsabilitatea transportatorului, biletul de avion reprezentand contractul intre pasager si transportator. In cazul acestor pachete de servicii de calatorie, ziua de plecare si ziua de sosire nu sunt considerate zile de calatorie, acestea fiind des3nate transportului. 

VII. ASISTENTA SI RECLAMATII 

7.1 Calatorul poate solicita asistenta imediata la reprezentatul partenerului local/reprezentatul ATO la des3na3e sau de la partenerii locali ai ATO. Datele de contact ale acestora se regasesc pe informarile de plecare pe care Calatorul le primeste impreuna cu documentele de calatorie. 

7.2 Calatorul trebuie sa informeze fara intarzieri nejus3ficate, pe durata sejurului, daca este nemultumit, sau daca el constata vreo neconformitate pe parcursul executarii unui serviciu de calatorie inclus in contractul privind pachetul de servicii de calatorie, 3nand cont de circumstantele concrete. 

7.3. În cazul in care Calatorul este nemultumit de modul de rezolvare, are dreptul de a întocmi o sesizare în scris la adresa de email: sesizari@cocktailholidays.ro, care trebuie formulată clar şi explicit. Aceasta va con3ne deficienţele constatate la faţa locului (inclusiv dovezile/probele care să susțină neconformitățile reclamate), legate de realizarea pachetului de servicii turis3ce contractat si se va transmite prompt atât ATI / ATO, cât şi prestatorului de servicii turis3ce (conducerii hotelului, restaurantului, transportatorului etc.), cu confirmare de primire sau cu dovada transmiterii unui email. 

7.4 In cazul in care unul din serviciile de calatorie nu se executa in conformitate cu contractul, ATO/ furnizorii de servicii au obliga3a de a remedia neconformitatea, cu excep3a unuia dintre urmatoarele cazuri: 

 • neconformitatea nu poate fi remediata;
 • remedierea implica cheltuieli dispropor3onate, 3nand cont de anvergura neconformita3i si de valoarea serviciilor de calatorie afectate.

Atât ATO, cât şi prestatorul de servicii turis3ce vor acţiona imediat pentru soluţionarea sesizării, cu condi3a ca aceasta sa fie formulată in termenele prevazute in contract. 

 1. Daca ATO nu remediaza neconformitatea, Calatorul are dreptul de a beneficia de o reducere corespunzatoare a pretului pentru orice perioada in care a existat o neconformitate, cu excep3a cazului in care ATO dovedeste ca neconformitatea este imputabila Calatorului, unor terte persoane sau unor cauze imprevizibile si inevitabile.
 2. In cazul in care ATO nu remediaza neconformitatea intr-un termen rezonabil, Calatorul poate face el insusi acest lucru si poate solicita rambursarea cheltuielilor necesare, fiind obligat să facă dovada existenței unei/ unor neconformități. Calatorul nu trebuie sa specifice un termen daca ATO refuza sa remedieze neconformitatea sau daca este necesara o remediere imediata.
 3. In cazul in care neconformitatea afecteaza in mod substan3al executarea pachetului, iar ATO a omis sa o remedieze intr-un termen rezonabil, Calatorul poate rezilia contractul privind pachetul de servicii de calatorie fara plata unor penalita3 de reziliere si, dupa caz, poate sa ceara reducerea pretului si/sau despagubiri.
 4. În cazul în care neconformitatea sau sesizarea nu este soluţionată sau este soluţionată par3al pe durata sejurului, Calatorul va depune la sediul ATI o reclamaţie în scris, în termen de maximum 3 zile calendaris3ce de la încheierea călătoriei, urmand ca in termen de 30 zile calendaris3ce ATO să comunice Calatorului raspunsul la reclama3e.

In situa3a in care Calatorul nu face sesizarea pe durata sejurului sau daca depaseste termenul de formulare a sesizarii la intoarcerea din calatorie, ATO este exonerată de orice raspundere. VIII. ASIGURARI  

8.1 Calatorul este asigurat pentru rambursarea cheltuielilor de repatriere şi/sau a sumelor achitate de el în cazul insolventei agen3ei Cocktail Holidays, pentru pachetele de servicii de calatorie unde Cocktail Holidays are calitatea de Organizator: 

- la SOCIETATEA DE ASIGURARE - OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A., din localitatea Bucures3, Aleea Alexandru, nr.51, sector 1, cod postal  011822, telefon / fax (+40) 21 405 74 20/ (+40) 21 311 44 95, e-mail: office@omniasig.ro. Polita de asigurare in cazul insolventei, Seria I56592 este valabila de la 03.01.2022 pana la 02.01.2023 si este afisata pe pagina web: www.cocktailholidays.ro 

8.2 In cazul producerii evenimentului asigurat, Calatorul (Beneficiarul) va solicita ATO (Asiguratului), anterior depunerii cererii de despagubire, un document prin care acesta sa ateste faptul ca nu a fost, nu este si nu va fi in masura sa execute obliga3ile aferente contractului privind pachetul de servicii de calatorie sau serviciul de calatorie asociat. 

In termen de maxim 45 zile calendaris3ce de la data producerii evenimentului asigurat, Calatorul are obliga3a de a transmite Asiguratorului menționat în Informațiile precontractuale o cerere de despagubire inso3ta de următoarele documente jus3fica3ve: 

 • contractul privind pachetul de servicii turis3ce sau serviciul de calatorie asociat;
 • fotocopia documentelor de plata aferente contractului (chitante, ordine de plata );
 • fotocopiile de pe documentele de transport si cazare, in cazul cererilor de rambursare a cheltuielilor de repatriere;
 • documentul prin care ATO atestă faptul ca nu a fost, nu este si va fi in masura sa execute obliga3ile aferente contractului;

Despagubirea fiecarui contract nu poate depasi cuantumul sumelor achitate, la care se adaugă contravaloarea cheltuielilor de repatriere, după caz. Despagubirea aferenta va fi pla3ta: 

 • Calatorilor care jus3fica dreptul la plata acesteia si care au depus cererile de despagubire in termenul men3onat mai sus.
 • in limita sumei asigurate prin polita;
 • in termen de 30 zile calendaris3ce de la data primirii de catre Asigurator a documentelor jus3fica3ve, dar nu mai devreme de expirarea termenului de depunere men3onat mai sus;

Despagubirea se plateste Calatorului in moneda in care a fost facuta plata. Orice transformare de curs valutar se va face la cursul de referinta BNR din ziua producerii evenimentului asigurat. 

 1. Faculta3v, Calatorul are posibilitatea încheierii unui contract de asigurare medicala si storno (pentru situa3i de imposibilitate de a mai calatori inainte de inceperea calatoriei), care să acopere costuri de repatriere în caz de accidente, de boală sau deces ori pentru bagaje, sau pentru servicii medicale la des3na3e.
 2. Anumite pachete de servicii de calatorie proprii Cocktail Holidays au deja inclusa asigurarea Cocktail Travel Protec3on. In cazul in care nu este inclusa asigurarea, ATO recomanda incheierea unei asigurari medicale de calatorie si storno. ATO nu se face vinovata de eventuala nerespectare a obliga3ilor s3pulate in politele de asigurare incheiate prin intermediul sau, deoarece aceasta are rol de intermediar intre Calator si Societatea de asigurari.

IX. CLAUZE SPECIALE 

9.1 Prin achitarea facturii aferente serviciilor contractate prin prezentul contract, Calatorul confirma ca a luat la cunos3nta de condi3ile, drepturile si obliga3ile din prezentul contract, cat si condi3ile generale de calatorie afisate pe site-ul Ministerului Afacerilor Externe roman (MAE) la adresa hwps://www.mae.ro/node/1533 si specifice fiecarei tari in parte la pagina wehwps://www.mae.ro/travel-alerts.  

9.2 ATO recomandă instalarea aplica3ilor specifice dezvoltate de MAE pentru informarea la des3na3e, cu ajutorul căreia turis3i pot primi toate alertele de calatorie si oricare alta informa3e necesara desfasurarii in siguranta a calatoriei si care se gasesc lahwps://www.mae.ro/app_cs.  

ATO recomanda si consultarea site-ului Poli3ei de Fron3era, dar este exonerată de orice raspundere in cazul imposibilita3i efectuarii calatoriei din cauza unor documente lipsa sau lipsite de valabilitate. 

9.3 Toate unita3le de cazare, precum si mijloacele de transport sunt clasificate de catre organismele abilitate ale tarilor de des3na3e, conform procedurilor interne si norma3velor locale, acolo unde acestea exista, care difera de la o tara la alta si de la un 3p de des3na3e la altul. 

9.4 Punctul de contact central care faciliteaza cooperarea administra3va si supravegherea agen3ilor de turism organizatoare, stabilite pe teritoriul Romaniei este: 

Ministerul Turismului, Adresa: Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, BucuresE, Poarta C/ Telefon: 004 021 303 78 37, Fax: 004 021 303 78 93  

Web: hgp://turism.gov.ro, E-mail: registratura@mturism.ro  X. DOCUMENTELE CONTRACTULUI 

10.1. Următoarele documente cons3tuie anexe la Contract și fac parte integrantă din acesta: 

 1. informa3ile precontractuale și oferta pdf a ATO care con3ne aceste informa3i;
 2. voucher-ul/voucherele pentru serviciile achitate, biletul de odihnă-tratament, biletul de excursie, după

caz; 

 1. informare plecare (dupa caz) cu datele de contact ale ghizilor / furnizorilor locali;
 2. programul turis3c, in func3e de 3pul de pachet achizi3onat;
 3. oferta acceptata de către Calator;
 4. alte anexe la contract;
 5. cataloage/oferte/ pliante sau alte inscrisuri etc. ale ATO puse la dispozi3a Calatorului de catre ATI, in format 3parit sau pe suport electronic.

XI. COMUNICARI 

Orice comunicare intre par3, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, daca nu este s3pulata alrel, trebuie sa fie transmisa in scris, iar o asrel de no3ficare va fi transmisa prin posta, curier, e-mail (confirmat in scris in toate cazurile). 

XII. PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL  

12.1 Datele cu caracter personal ale Calatorului vor fi prelucrate în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date în scopul furnizării serviciilor de transport şi/sau cazare solicitate. Calatorul va furniza ATO, prin intermediul ATI, datele personale solicitate şi este de acord cu prelucrarea acestora în scopul derulării şi monitorizării prezentului contract de către ATO.  

De asemenea, Calatorul, declară că este Etular al drepturilor părinteșE și este de acord cu prelucrarea datelor personale ale copiilor minori sub 16 ani care îl însoţesc, după caz.  

12.2 Calatorul are dreptul de acces şi de informare privind datele sale personale şi dreptul de a corecta/modifica orice asrel de date, dreptul de opoziţie, precum și dreptul de a solicita restricţionarea prelucrării, portarea (mutarea) sau ștergerea acestora. Dacă are întrebări sau cereri cu privire la prelucrarea datelor sale personale, acesta se poate adresa Responsabilului pentru protecția datelor cu caracter personal al ATO. Datele de contact ale acestuia sunt afișate pe pagina web a ATO sau la adresa de mail dpo@cocktailholidays.ro

12.3 Prelucrarea datelor personale de către ATO se va face doar prin personalul propriu și accesul este limitat la acele persoane care îndeplinesc, ges3onează și monitorizează obligațiile prevăzute în prezentul contract. 

12.4 În vederea îndeplinirii obligațiilor contractuale ale ATO unele date cu caracter personal ale Calatorului pot fi transferate către terțe persoane fizice/juridice care prestează serviciile de transport sau de cazare necesare (sau alte servicii), inclusiv în afara Uniunii Europene, după caz, situație în care vor fi luate toate măsurile tehnice rezonabile pentru protejarea acestora. De asemenea, datele cu caracter personal pot fi puse la dispoziția autorităților statului român îndreptățite să solicite și, respec3v, să primească asrel de informații. 

12.5 ATO se angajează să adopte măsuri de securitate tehnice şi organizatorice adecvate pentru a: 

 1. a) împiedica orice persoană neautorizată să aibă acces la sistemele informa3ce de prelucrare date cu caracter personal proprii, cum ar fi:
 • ci3re, copiere, modificare sau eliminare a suporturilor de stocare;
 • divulgarea, modificarea sau ştergerea neautorizată a datelor cu caracter personal stocate; - u3lizarea neautorizată a sistemelor de prelucrare a datelor prin mijloace de transmisie de date. 
 1. se asigura că u3lizatorii săi autorizați pot accesa numai datele cu caracter personal la care se referă dreptul lor de acces; 
 2. înregistra când şi cui au fost comunicate datele cu caracter personal;
 3. se asigura că, în 3mpul transmiterii de date cu caracter personal şi al transportului mediilor de stocare, datele nu pot fi ci3te, copiate sau şterse fără autorizare;
 4. d) delimita zonele de acces asrel incât să nu fie permis accesul persoanelor neautorizate în locații/încăperi unde sunt prelucrate date cu caracter personal.

12.6 Datele cu caracter personal vor fi stocate/arhivate pentru o perioadă de maximum 5 ani în bazele de date sau pentru perioade mai mari, doar în situaţia în care acest lucru este obligatoriu potrivit unor dispoziţii legale. 

12.7 ATI se obliga sa introduca in rezervari numele complete si corecte ale calatorilor si datele necesare pentru prestarea serviciilor. ATO nu isi asuma nicio raspundere in situa3a introducerii in sistem de catre ATI a unor date eronate ce au ca efect imposibilitatea furnizării serviciilor. 

XIII. PROCEDURA DE SOLUTIONARE ALTERNATIVA A LITIGIILOR (SAL) 

13.1 Solu3onarea alterna3va a li3giilor (SAL) reprezinta un mecanism alterna3v sistemului judiciar, prin care consumatorilor li se ofera posibilitatea de solu3onare a li3giilor pe care le pot avea cu comercian3i, atunci cand se confrunta cu o problema legata de achizi3onarea unui produs sau serviciu. 

Asrel, reclama3ile impotriva comercian3lor sunt prezentate voluntar de catre consumatori, urmand a fi solu3onate intr-un mod independent, impar3al, transparent, rapid si echitabil. 

13.2 Direc3a de solu3onare alterna3va a li3giilor (Direc3a SAL) din cadrul Autorita3i Na3onale pentru Protec3a Consumatorilor (ANPC), are competenta sa solu3oneze alterna3v li3gii na3onale si transfrontaliere izvorate din contractele de vanzari sau din contractele de prestari servicii incheiate cu un comerciant care desfasoara ac3vita3 in Romania, in sectoarele de ac3vitate in care ANPC este competenta. 

13.3. Cererea de aplicare SAL, Lista de consilieri SAL, Procedura SAL, si legisla3a aplicabila poate fi consultata aici 

- hwp://www.anpc.gov.ro/categorie/1271/sal.  

XIV. DISPOZITII FINALE 

14.1 Calatorul declară că acceptă oferta ATO, așa cum i-a fost prezentata. 

14.2 Calatorul declară că ATI si ATO l-au informat complet cu privire la condiţiile de comercializare a pachetelor de servicii turis3ce în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr.2/2018. 

(hwp://legisla3e.just.ro/Public/DetaliiDocument/204233)

Prin semnarea acestui contract sau prin acceptarea pachetelor de servicii turis3ce, inclusiv în cazul celor achiziţionate la distanţă prin mijloace electronice, Calatorul îşi exprimă acordul şi luarea la cunoş3nţă cu privire la condiţiile generale de comercializare a pachetelor de servicii turis3ce, în conformitate cu oferta ATO.  

14.3 Prezentul contract a fost încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte, par3le confirmand, prin semnatura, faptul ca au primit un exemplar al contractului. 

14.4 Comercializarea pachetelor de servicii turis3ce se va face în conformitate cu prevederile prezentului contract şi cu respectarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 2/2018 privind pachetele de servicii de calatorie si servicile de calatorie asociate, precum si a tuturor reglementarilor in materie sau in legatura cu aceasta. 

14.5 Li3giile apărute între părţi se rezolvă pe cale amiabilă, în caz contrar părţile înţeleg să se adreseze instanţelor de judecată competente de la sediul ATO

14.6 Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 

  

AgenEa de Turism

Calatorul

Denumire: 

PROMPT SERVICE TRAVEL COMPANY SRL /  

AgenEa Cocktail Holidays  

Sau  

AgenEe intermediara:

Nume: 

  

Prenume:

 

  

Semnătura,

Am primit si un exemplar al programului 

Turis3c Cocktail Holidays 

   DA 

      NU

 

 

  

Stampila

Doresc să primesc cele mai bune oferte de turism şi informări pentru o perioadă de 3 (trei) ani de la expirare prezentului contract. 

     Sunt de  acord        Nu sunt de acord Semnătura